Projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” realizowany jest we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych od marca 2011 roku, w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.4. Projekty innowacyjne. Celem …

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ma na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu są opracowywane, testowane i …

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i efektywności socjalnych organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością włącznie z profesjonalizacją kadry zarządzającej tych organizacji (zarówno etatowych jak i działających społecznie) …

Celem projektu „Srebrna Reprezentacja NGO” było wzmocnienie uczestnictwa co najmniej 30 osób starszych w życiu społecznym swojego regionu poprzez aktywne włączenie w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, m.in. na rzecz …

Projekt dotyczył zwiększenia trwałości i wzmocnienia potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego udział tych podmiotów w realizacji polityk publicznych …

Celem projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” był wzrost partycypacji osób powyżej 60 roku życia w realizacji lokalnych polityk publicznych, poprzez bezpośrednie włączanie i pełniejsze wykorzystywanie potencjału społecznego …

Od września 2008 roku WRZOS realizował projekt „EAPN Polska – profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej”. Jego celem było stworzenie profesjonalnej platformy dialogu dotyczącej przyszłości Europy i jej poszczególnych polityk …

Celem projektu jest objęcie wsparciem 240 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz podniesienie kompetencji eksperckich u co najmniej 220 z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego …

W ramach dofinansowania ze środków Fundacji „Akcja Człowiek”, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, od maja 2008 r. rozpoczęła realizację projektu „SOCIUS”.

Dzięki dofinansowaniu  ze środków „Akcji Człowiek”, Wspólnota Robocza Związków Organizacji …

Z powodu kryzysu ekonomicznego, wielu obywateli Unii Europejskiej utraciło legalne zatrudnienie. Chcąc uciec przed bezrobociem i marginalizacją, niejedna osoba poszukuje zatrudnienia na rozrastającym się „czarnym rynku” pracy. Podobną drogę obierają …

  • 1
  • 2(current)
  • 3