Od września 2008 roku WRZOS realizował projekt „EAPN Polska – profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej”. Jego celem było stworzenie profesjonalnej platformy dialogu dotyczącej przyszłości Europy i jej poszczególnych polityk. Był realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w Ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Projekt „EAPN Polska – profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej” miał na celu:

  • stworzenie profesjonalnej platformy dialogu dotyczącej przyszłości Europy i jej poszczególnych polityk, poprzez zwiększanie zdolności organizacji pozarządowych w prowadzeniu dyskusji w kwestii polityki społecznej, co pozwoli na wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w dialogu europejskim, przyczyni się do popularyzacji problematyki społecznej wśród organizacji pozarządowych i pomocy w wypracowaniu stanowisk i opinii w owych organizacjach;
  • oraz szeroko pojętą popularyzację europejskiej polityki społecznej i jej wpływu na politykę w naszym kraju;

 

Powyższy projekt zakładał działania takie jak:

  • organizacja wraz z administracją publiczną i partnerami zagranicznymi spotkań, debat, konferencji dotyczących m.in.; problematyki zatrudnienia, dochodu minimalnego, wykluczenia społecznego, a także wdrażania przez władze publiczne Narodowej Strategii Integracji Społecznej i Krajowych Planów Działań/Integracja;
  • wydawanie broszur, ulotek, biuletynów informacyjnych dotyczących polityki społecznej zarówno na poziomie krajowym i europejskim oraz przewodnika po europejskiej polityce społecznej;
  • utworzenie bazy danych oraz powołanie Rady Ekspertów Społecznych, której zadaniem będzie przygotowanie ekspertyz i opinii dokumentów krajowych i europejskich;

 

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN  został utworzony 1 lutego 2007 roku przy WRZOS. Obecnie w jego skład wchodzi 20 organizacji pozarządowych.

 

Partnerzy projektu:

The Welfare Alliance/European Anty Poverty Network

European Anti Poverty Network EAPN

 

Projekt realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w Ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.