Projekt dotyczył zwiększenia trwałości i wzmocnienia potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego udział tych podmiotów w realizacji polityk publicznych. Jego liderem było Miasto Stołeczne Warszawa.

 

TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej, był projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.4. Projekty Innowacyjne.

 

Był realizowany wspólnie z 6 partnerami:

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie

WYG International Sp. z o.o.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej – partner zagraniczny

 

Liderem projektu było Miasto Stołeczne Warszawa.

 

CELEM OGÓLNYM projektu było zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych w ciągu 24 miesięcy.

 

W ramach projektu wsparciem objęto Instytucje Ekonomii Społecznej, poprzez:

wypracowanie modelowego Instrumentu Finansowego;

stworzenie Systemu Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć (narzędzie IT);

przygotowanie Wieloletniego Programu Współpracy;

wypracowanie Mechanizmu Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej w prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

Projekt skierowany był przede wszystkim do przedstawicieli Instytucji Ekonomii Społecznej (30 osób aktywnych na polu pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności NGO), przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, 40 osób współpracujących z Instytucjami Ekonomii Społecznej z obszaru pomocy społecznej, bezpośrednio zajmujący się problematyką aktywnej integracji).

 

Planowana wartość całkowita projektu wynosiła: 1 658 380,00 zł

Planowana wartość dofinansowania z funduszy UE wynosiła: 1 658 380,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2012