Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych wybierany jest na kadencje 4 letnią przez przedstawicieli Związków Regionalnych oraz Organizacji Ogólnopolskich w trakcie Walnego Zebrania.

 

ZARZĄD WRZOS W KADENCJI 2023 – 2027


Justyna K. Ochędzan – prezeska WRZOS

– Prezeska Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych; od 2011 dyrektorka zarządzająca, a od 2014 prezeska federacji WRK zrzeszającej ponad 200 podmiotów społecznych działających na terenie Wielkopolski;

– ekspertka i doradczyni ds. tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w tym fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit i przedsiębiorstw społecznych;

– członkini krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Przewodnicząca Zespołu ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej; wypracowuje i opiniuje rozwiązania prawne w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej, usług społecznych. Współtworzyła rozwiązania tarczy antykryzysowej w obszarze zadań publicznych;

– audytorka ośrodków wsparcia ekonomii społecznej;

– twórczyni i managerka kilkudziesięciu projektów społecznych i badawczych finansowanych ze środków polskich i zagranicznych;

– założycielka Komisji Dialogu Obywatelskiego w Poznaniu; członkini Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; członkini Krajowego i Regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej oraz Komitetu ds. Umowy Partnerstwa ze strony partnerów społeczno- gospodarczych;

– od ponad 10 lat specjalizuje się w aspektach formalno-prawno-finansowych prowadzenia i zakładania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w zarządzaniu oraz w procesach tworzenia prawa;

– z ekonomią społecznąi trzecim sektorem związana od 20 lat. Doradza i szkoli zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy. Uznana ekspertka współpracująca z organizacjami z Polski i z zagranicy.

– socjolożka, lean managerka. Dzięki doświadczeniu badawczemu płynnie porusza się w tematyce trzeciego sektora, diagnoz społecznych i diagnoz branżowych. Praktyczka, która wsparła założenie prawie stu fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów społecznych;

– członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego reprezentującego interesy obywateli UE;

– rzeczniczka kategorii Ekonomia Społeczna w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

 

Iwona Żukiert – wiceprezeska WRZOS

Współzałożycielka Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS i od 21 lat Prezes Zarządu.

Pracowała na rzecz edukacji na stanowisku nauczyciela, następnie pedagoga i dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Założycielka Centrum Integracji Społecznej CIS „Przystań” w Barlinku oraz żłobków i przedszkoli w miastach powiatowych Zachodniopomorskiego.

Za swoją pracę odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

 

Waldemar Weihs

Waldemar Weihs – wiceprezes WRZOS

Działacz społeczny, animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstw/koalicji/związków, współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami. Także moderator i superwizor.

Przez 9 lat działał i pracował w MONAR-ze w Zielonej Górze i Nowej Soli, a potem w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz Wałbrzychu. Przez 2 lata pełnił funkcję pełnomocnika wojewody jeleniogórskiego ds. zapobiegania narkomanii. Od 1993 r. związany ze Stowarzyszeniem „Jowisz”, przekształconym w 2004 r. w Fundację „Merkury”. W latach 1996-2001 szef dwóch stacji radiowych: Radia „Jowisz” w Jeleniej Górze i potem także Radia „Wałbrzych” (przekształconych w mini sieć Twoje Radio). Inicjator i twórca Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz koalicji i związków organizacji na Dolnym Śląsku.

W latach 2004-2016 i 2018 pełnił funkcję prezesa Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Zaangażowany w ciałach konsultacyjno-doradczych: Dolnośląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (w latach 2020-2023 pełnił funkcję przewodniczącego), Konwencie Wojewódzkich RDPP (członek prezydium) i Komitetach Monitorujących programów: Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, Interreg Czechy – Polska, Umowy Partnerstwa, Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa i Podkomitetu ds. RLKS. W latach 2019-21 wykładowca i konsultant z zakresu prawa na studiach podyplomowych i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie.

Na co dzień pracuje i pełni funkcję prezesa w Fundacji „Merkury” w Wałbrzychu.

 

Wojciech Dec

Wojciech Dec – członek Zarządu WRZOS

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe m.in.: „Standardy działania III sektora” WSPIA w Lublinie, „Zarządzanie projektami EFS” WSEI w Lublinie, „Ekonomia Społeczna” MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2011 r. Prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Członek krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Autor wielu artykułów i raportów na tematy związane z federalizacją organizacji pozarządowych i zapewnianiem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Robert Kępa

Robert Kępa – członek Zarządu WRZOS

doradca i szkoleniowiec w zakresie problematyki organizacji pozarządowych, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, założyciel, członek zarządu, prezes kilku organizacji pozarządowych działających w regionie częstochowskim, jeden z inicjatorów powstania Lokalnej Grupy Działania Razem na wyżyny, animator wydarzeń społecznych i kulturalnych, projekt menager w Stowarzyszeniu Pracy Socjalnej Auxilio Venire oraz wiceprezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS.

W latach 2007-2010 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy ds. organizacji pozarządowych. Jako Pełnomocnik zainicjował w Częstochowie pierwsze działania związane z rozwojem ekonomii społecznej oraz doprowadził do powstania Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Od 2o lat aktywnie działa w sektorze pozarządowym, inicjuje i koordynuje projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach funduszy UE, programów FIO i NOWEFIO oraz ASOS i Aktywni+, programów Fundacji Wspomagania Wsi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych.

 

Maria Lewandowska – Mika

Maria Lewandowska – Mika – członkini Zarządu WRZOS

Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, związana z sektorem pozarządowym od ponad 15 lat. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz organizacji pozarządowych, tworzeniu ponadbranżowych federacji oraz w zarządzaniu zespołami i działaniami projektowymi. Ukończyła Studia Podyplomowe Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej i Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej, a także Szkołę̨ Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych. Uczestniczyła w Programie „Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Autorka i realizatorka wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2022 aktywnie zaangażowana w skoordynowaną pomoc uchodźczyniom i uchodźcom wojennym.

Od 2018 roku zarządza wojewódzkim funduszem grantowym „Dolnośląskie Małe Granty”. Od 2020 roku zarządza zadaniem publicznym „Centrum na Przedmieściu” (projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław).

Członkini:

  • Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;
  • Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Rada ZIT WrOF 2021- 2027);
  • Regionalnego Forum Terytorialnego;
  • Komitetu Monitorującego Nowoczesna Gospodarka (gdzie pełnię funkcję zastępczyni z ramienia Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych);
  • Komitetu Monitorującego Pomoc Techniczna (gdzie pełnię funkcję zastępczyni
    z ramienia Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych);
  • Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego.

 

 

dr Piotr Nowacki

dr Piotr Nowacki  – członek Zarządu WRZOS

absolwent Politechniki Łódzkiej, a także studiów menadżerskich MBA i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym organizacji pozarządowych. Od lat związany z trzecim sektorem. Aktywnie zaangażowany w działania społeczne na rzecz ekologii, ochrony przyrody, praw kobiet, osób dyskryminowanych i stygmatyzowanych. Pełni funkcję członka Zarządu lub doradcy w kilku organizacjach m.in. Grupa Zagranica. Ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz zarządzania i nadzorowania projektów unijnych i innych.

 

Komisja Rewizyjna

Kazimierz Słobodzian
przewodniczący komisji

Beata Ciepła
członkini komisji

Rafał Trafała
członek komisji