Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych wybierany jest na kadencje 4 letnią przez przedstawicieli Związków Regionalnych oraz Organizacji Ogólnopolskich w trakcie Walnego Zebrania.

 

ZARZĄD WRZOS W KADENCJI 2019 – 2023

 

Cezary Miżejewski – prezes WRZOS

absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, działacz społeczny, w roku 2004 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwie Polityki Społecznej. Pełnił m.in.funkcję sekretarza zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, koordynował prace nad Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej oraz Strategią Polityki Społecznej 2007–2013, członek Rady Ekspertów Społecznych, Komitetu Wykonawczego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu EAPN, Rady Działalności Pożytku Publicznego. W Zarządzie WRZOS od 09.05.2013r.

 


Justyna K. Ochędzan – wiceprezeska WRZOS

Dyrektorka Zarządzająca Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Socjalnych, doradczyni, animatorka.

 


Bartłomiej Głuszak – wiceprezes WRZOS

Polityk społeczny. Absolwent politologii na Akademii Jana Kazimierza i animacji środowisk lokalnych na Uniwersytecie Gdańskim – Szkoły Animatorów Społecznych. Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Członek zarządu inicjatywy UE ds. turystyki seniorów. Dziennikarz, redaktor naczelny pisma „Generacja”. Specjalista z zakresu funkcjonowania i współpracy organizacji pozarządowych, zwłaszcza socjalnych, innowacji społecznych, budowy partnerstw, tworzenia miejscowości tematycznych. Laureat nagrody marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za osiągnięcia na polu pomocy społecznej, Nagrody im. Heleny Radlińskiej w kategorii Animator, nagrody EduInspirator Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii edukacja dorosłych.

 


Agnieszka Krawczyk-Balon – członkini Zarządu WRZOS

socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2002 pracowała we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, w której funkcję dyrektora WRZOS sprawowała w latach 2007-2011. Wiceprzewodnicząca Rady Pomocy Społecznej w kadencji 2010-2013. Wiceprezes Zarządu WRZOS w drugiej kadencji.

 


Grażyna Nartowska-Kijok – członkini Zarządu WRZOS

Ekonomistka.Absolwentka SGH w Warszawie. Od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi. W latach 2008-2011 Prezes Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych. Od 2011 r. Prezes Fundacji „GOTOWI – START” . Autorka pomysłów i wniosków dotacyjnych, a także koordynator projektów dotyczących dzieci i młodzieży, środowiska osób niewidomych i słabowidzących oraz osób bezdomnych, w większości w partnerstwie z innymi organizacjami. Od 2017 r. Członek Rady Fundacji Niewidomych Żeglarzy „ŚLEPA KURA”. Doradca CSR PARPu. Wolontariusz w projekcie Warszawskiego Instytutu Bankowości – „BAKCYL” – obejmującego edukację finansową młodzieży we współpracy ze szkołami. Doświadczony menadżer w firmach branży finansowej. Dyrektorka biura Federacji Mazowia.

 


Waldemar Weihs – członek Zarządu WRZOS

prawnik, absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej. Prezes Fundacji „Merkury” i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Działacz społeczny, animator, trener i ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, budowania partnerstw/koalicji/związków, współpracy pomiędzy organizacjami i innymi sektorami. Także moderator i superwizor. Inicjator współpracy ze Wschodem. Miłośnik podniebnych podróży. Przez 9 lat działał i pracował w MONAR-ze w Zielonej Górze i Nowej Soli, a potem w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz Wałbrzychu (1982-1991). Przez 2 lata pełnił funkcję pełnomocnika wojewody jeleniogórskiego ds. zapobiegania narkomanii. Od 1993 r. związany ze Stowarzyszeniem „Jowisz”, przekształconym w 2004 r. w Fundację „Merkury”. W latach 1996-2001 szef dwóch stacji radiowych: Radia „Jowisz” w Jeleniej Górze i potem także Radia „Wałbrzych”. Inicjator i twórca Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz koalicji i związków organizacji na Dolnym Śląsku.

 


Wojciech Dec – członek Zarządu WRZOS

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe m.in.: „Standardy działania III sektora” WSPIA w Lublinie, „Zarządzanie projektami EFS” WSEI w Lublinie, „Ekonomia Społeczna” MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2011 r. Prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Członek krajowej Rady Działalności Pozytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Autor wielu artykułów i raportów na tematy związane z sektorem pozarządowym i ekonomią społeczną.

 

Komisja Rewizyjna

Maria Wawer
przewodnicząca komisji

Romuland Malinowski
członek komisji

Kazimierz Słobodzian
członek komisji

 

Rada programowa

Krzysztof Balon (przewodniczący Rady), Brunszwik,

współzałożyciel i członek Zarządu WRZOS (2002-2007), brał aktywny udział w tworzeniu projektu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Narodowego Planu Rozwoju w zakresie reintegracji społecznej, promotor współpracy międzynarodowej w dziedzinie polityki społecznej, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego (2003-2005), członek Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, obecnie dyrektor Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej.

 

Janusz Gałęziak (przewodniczący Rady 2007-2008), Bruksela,

od 1989/1990 r. współtwórca systemu pomocy społecznej na Pomorzu, współautor reform systemu pomocy społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym, wiceminister Pracy i Polityki Społecznej (1997-1999), od 1999 r. kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Europejskiego Funduszu Społecznego Stałego Przedstawicielstwa RP przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli i dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, obecnie kierownik działu polityki społecznej w Caritas Europa.

 

Cezary Miżejewski, Warszawa,

poseł na Sejm (1993-1997), wiceminister Pracy i Polityki Społecznej (2004-2005), sekretarz Zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, koordynator prac nad Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej 2004-2006 oraz Strategią Polityki Społecznej 2007-2013, współtwórca ustaw o zatrudnieniu socjalnym i spółdzielniach socjalnych, członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, obecnie radca ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

 

Dr Joanna Staręga-Piasek, Warszawa,

po przemianach ustrojowych 1989/1990 r. współtwórca systemu pomocy społecznej, współtwórca polityki społecznej, wielokorotnie poseł na Sejm i wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

 

Ryszard Szarfenberg, Warszawa,

doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Polityki Społecznej, kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej 2004-2010, krajowy ekspert European Minimum Income Network. Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek rad redakcyjnych serii Biblioteka Pracownika Socjalnego, Współczesna Polityka Społeczna oraz kwartalnika Problemy Polityki Społecznej. Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, ubóstwa i wykluczenia społecznego, pomocy i integracji społecznej”

 

Zespół WRZOS

Zespół, który codziennie pracuje w biurze Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, składa się z kreatywnych i pełnych pasji osób, doświadczonych w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Wiedza i kwalifikacje, którymi dysponują poszczególni jego członkowie, pozwala w możliwie pełnym wymiarze realizować cele i misje WRZOS.

Zespół WRZOS tworzą obecnie:
 

Kamila Płowiec

Dyrektorka

 

Paweł Stankiewicz

Specjalista ds. monitoringu i komunikacji