Z powodu kryzysu ekonomicznego, wielu obywateli Unii Europejskiej utraciło legalne zatrudnienie. Chcąc uciec przed bezrobociem i marginalizacją, niejedna osoba poszukuje zatrudnienia na rozrastającym się „czarnym rynku” pracy. Podobną drogę obierają również imigranci, mający problemy z otrzymaniem legalnego zajęcia.

Rozmiar tego zjawiska jest prawie niemożliwy do określenia – zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi zależy na nie informowaniu o tym stosownych władz. Dla zatrudnionego bez formalnej umowy pracownika jest to jedna z najgroźniejszych form pozbawienia prawnej ochrony. W ramach nielegalnego zatrudnienia, żaden zapis nie gwarantuje choćby adekwatnej zapłaty.

Z racji bezpośredniego kontaktu z grupami nieformalnymi, zmarginalizowanymi i osobami pracującymi nielegalnie, organizacje pozarządowe są kluczowymi uczestnikami opracowywania ekonomii społecznej. W chwili obecnej, nie można jednak mówić
o istnieniu dialogu na temat „czarnego rynku” i ekonomii społecznej pomiędzy administracją rządową a sektorem pozarządowym.

 

Projekcie BLACK OR WHITE, ma na celu opracowanie wspólnych założeń ekonomii społecznej, wymianę doświadczeń na temat specyfiki i zasięgu „czarnego rynku”, oraz wypracowanie optymalnych dróg prowadzących do zniwelowania rozmiaru, a w przyszłości pełnej likwidacji „czarnego rynku”.

Biorą w nim udział cztery organizacje partnerskie od lat działające na rzecz poprawy polityki socjalnej – „”Nostos” Organization for Social Integration z Grecji, Youth and European Social Work Forum z Niemiec, Association of Nonprofit Human Services of Hungary
z Węgier i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.

Na poziomie krajowym, w projekcie BLACK OR WHITE uczestniczą cztery organizacje zajmujące się działaniami w ramach ekonomii społecznej – Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Rada Organizacji Pozarządowej woj. Łódzkiego/Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Stowarzyszenie Nadzieja.

Wspólne postulaty i rozwiązania opracowywane będą podczas czterech zaplanowanych na 2010 rok seminariów. Każde z nich ma się odbywać w innej stolicy. Działania w ramach projektu są wspomagane przez program Europa dla Obywateli.

 

Wedle założeń, projekt ma za zadanie przynieść następujące rozwiązania:

  1. Opracowanie wspólnych norm prawnych, których działanie będzie możliwe
    w granicach odmiennych kodyfikacji, oraz struktur dotowania systemu ekonomii społecznej.
  2. Wymiana doświadczeń prac nad problemem nielegalnego zatrudnienia pomiędzy przedstawicielami organów decyzyjnych i odpowiedzialnych za edukację, oraz organizacjami pozarządowymi. Opracowanie możliwych form interwencji.
  3. Wspólna deklaracja profesjonalnego ukształtowania budżetu UE w kolejnym cyklu finansowania (2013 – 2019), tak by zawierał zapisy o kompleksowym programie dotacyjnym (grantowym) przeznaczonym na rozbudowę wpływającego na złagodzenie “czarnego rynku” systemu ekonomii społecznej.
  4. Trwała międzynarodowa współpraca pomiędzy sektorami pozarządowym
    i państwowym.
  5. Informowanie i przekonywanie społeczeństwa w ramach strategii komunikacyjnych. W celu osiągnięcia zamierzenia, ważne jest by w działania włączyć  krajowe media, zaś o rezultaty i  deklaracje przekazywać zarówno Unijnym organom decyzyjnym, jak i do wiadomości publicznej.

t