Ogólnopolska Niezależna Grupa Ekspertów ds. przejścia od opieki instytucjonalnej do środowiskowej została powołana w ramach projektu „Regionalne Porozumienie na rzecz Usług Społecznych” finansowanego z funduszy rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Jej zadaniem jest m.in. otwieranie i prowadzenie dialogu organizacji na poziomie krajowym oraz zapewnianie eksperckiego wsparcia regionalnym działaniom społecznym.

 


Adam Zawisny

Absolwent studiów polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, mający 15-letnie doświadczenie zawodowe, społeczne i osobiste w obszarach niezależnego życia i tworzenia rozwiązań systemowych dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Autor wielu raportów i dokumentów strategicznych o tej tematyce, m.in. Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, Standardu Asystencji Osobistej oraz Społecznej Strategię Deinstytucjonalizacji.
 • Wieloletni asystent osobisty, a także kierownik obozów niezależnego życia dla osób wymagających intensywnego wsparcia.
 • Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i rządowymi, inicjując i koordynując działania na rzecz niezależnego życia i deinstytucjonalizacji.
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia. Członek Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (ENIL).
 • Osba w spektrum autyzmu i z ADHD oraz z doświadczeniem kryzysów zdrowia psychicznego.

 

Aleksandra Krugły

Specjalistka ds. rzecznictwa w fundacji Habitat for Humanity Poland, zaangażowana m.in. w działania mające na celu poprawę efektywności polityki mieszkaniowej w Polsce, w tym rozwiązywania problemu bezdomności.

 • Reprezentuje fundację w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Środowiskowych przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz w Branżowej Komisji Dialogu ds. lokalowych i ochrony praw lokatorów przy Biurze Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawa.
 • Ekspertka w dziedzinie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i instytucjami ekonomii społecznej
 • Przez wiele lat pracowała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Brała udział w tworzeniu rządowych programów, m.in. „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” oraz „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”.

.

 


Anita Richert-Kaźmierska

Ekspertka w dziedzinie polityki senioralnej, ekonomii starzenia się i deinstytucjonalizacji usług społecznych
Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Doradca Stały Komisji Sejmowej Polityki Senioralnej Sejmu RP X kadencji
Członkini Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej X kadencji (2023-2026)
Członkini Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze ds. Polityki Senioralnej (2024-2026)
Zastępca Przewodniczącej Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów II kadencji (2021-2025)

 • prowadzi aktywną działalność badawczo-naukową w obszarze ekonomicznych i społecznych skutków starzenia się ludności; należy do grona polskich badaczy, inicjatorów badań dotyczących ekonomii starzenia się, zarządzania wiekiem, aktywizacji zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym, polityki samorządów lokalnych wobec starzenia się ludności, czy lokalnych systemów wsparcia seniorów; jest autorką i współautorką niemal 150 publikacji naukowych w tej tematyce
 • uczestniczyła w wielu projektach międzynarodowych współfinansowanych ze środków europejskich oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki prowadząc badania naukowe i wdrażając rozwiązania aktywizujące zawodowo i społecznie osoby starsze
 • w latach 2017-2021 Pełnomocnik Wójta Gminy Kolbudy ds. Seniorów odpowiedzialna za zaprojektowanie lokalnej polityki senioralnej i jej wdrożenie
 • w latach 2021-2023 Zastępca Wójta Gminy Kolbudy odpowiedzialna za kształtowanie całościowej polityki społecznej w gminie; koordynowała pracę Referatu Oświaty, Referatu Kultury, Sportu i Programów Społecznych, Referatu Programów Rozwojowych oraz GOPS
 • prowadzi aktywną działalność ekspercką i doradczą; zasiadała i/lub zasiada w gremiach opiniodawczo-doradczych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

.

 


Jakub Wilczek

Od niemal 20 lat zaangażowany w pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Współzałożyciel i od 2014 roku prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

 • W latach 2011-2022 przedstawiciel Polski w FEANTSA (Europejska Federacja Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Doświadczającymi Bezdomności), a w latach 2018-2022 wiceprezes tej organizacji; od 2015 roku członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 • Od 2005 roku zawodowo związany z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu i Wrocławiu, w latach 2007-2019 członek Zarządu Głównego, a następnie Rady Krajowej tej organizacji.
 • Lider licznych projektów mających na celu wspieranie wychodzenia z bezdomności i reintegrację społeczną osób doświadczających tego kryzysu, a także budowanie świadomości społecznej problemu bezdomności i promowanie dobrych praktyk w jego rozwiązywaniu.
 • Animator współpracy w środowisku pozarządowym oraz propagator praw osób doświadczających bezdomności. Autor, redaktor i tłumacz wielu publikacji i raportów dotyczących zjawiska bezdomności w języku polskim i angielskim.
 • Zaangażowany w rozwiązywanie problemu bezdomności na poziomie krajowym i europejskim poprzez inspirowanie współpracy zainteresowanych stron, rzecznictwo, prace legislacyjne, badania, komunikację społeczną i PR.
 • Posiada duże doświadczenie w organizacji i prowadzeniu wydarzeń mających na celu międzysektorową dyskusję na temat sposobów walki z bezdomnością.
 • Absolwent kierunku administracja publiczna; ukończone szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji pomocy społecznej.

.

 


Monika Lewandowska

Sekretarz Sopockiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, członek Gdyńskiej Rady ds. Rodziny z Niepełnosprawnością przy prezydencie Miasta Gdyni, ekspertka w dziedzinie deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz zmian systemowych na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

 • Członkini Prezydium Komisji Społeczno-Gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • Współtwórczyni Metropolitalnego Standardu Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, kompleksowej listy bezkosztowych działań minimum na rzecz osób i rodzin z niepełnosprawnością. Standard przyjęty został do obligatoryjnego wdrożenia przez 59 gmin stowarzyszonych w OM GGS.
 • Członek Obserwator Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
 • Członek Zespołu ds Rozwoju i Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych i Zdrowotnych w Województwie Pomorskim. Aktywnie działa na rzecz wdrażania i stosowania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienia go instrumentami wspieranego podejmowania decyzji.
 • Prywatnie aktywny zawodowo rodzic trojga dzieci w tym dorosłej osoby z niepełnosprawnością sprzężoną: ruchową i intelektualną. Aleksandra wiedzie niezależne życie ze wsparciem usługami społecznymi w komunalnym mieszkaniu ze wsparciem w Gdańsku, w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.

.

 


Tomasz Rowiński

Psycholog, twórca pierwszego w Polsce Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach.

 • W organizacji tego Centrum bazował na naukowo zweryfikowanym modelu zdrowia psychicznego i był on podstawą organizacji usług dla rodzin, dzieci i młodzieży.
 • Jest pomysłodawcą tworzenia baz danych na potrzeby polityki publicznej, które są niezbędne w podejmowaniu decyzji w usługach publicznych przez decydentów różnego szczebla rządowego i samorządowego.
 • Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej oraz kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
 • Jest akademikiem, który naukowo zajmuje się tematyką zdrowia psychicznego i jego zaburzeniami.
 • Zaangażowany w tworzenie podstaw prawnych oraz mechanizmów współpracy międzysektorowej w obszarze zdrowia psychicznego z perspektywy wartości publicznej.
 • Członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia.

 

 


Joanna Luberadzka-Gruca

Prezeska Fundacji Polki Mogą Wszystko, członkini i ekspertka Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

 • Od 2011 do 2018 roku społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka.
 • Jest współautorką publikacji takich jak:  Postępy Deinstytucjonalizacji Pieczy Zastępczej (2018), „Raport z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wyniki analiz i badań jakościowych i ilościowych” ( 2015 ) „Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym” ( 2014).
 • Absolwentka socjologii oraz Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, trenerka.

.

 

Beata Potocka

Joanna Krzyżanowska-Zbucka