O PROJEKCIE:

Projekt SUS – Sektor Usług Społecznych (09.2021 – 02.2023) realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) oraz Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (Stowarzyszenie Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej) ma na celu wzmocnienie roli organizacji i podmiotów ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. W ramach projektu prowadzimy monitoring prawa dotyczącego usług społecznych, a także wdrażania krajowej strategii deinstytucjonalizacji i regionalnych planów w tym zakresie. Prowadzimy także działania rzecznicze oparte o wypracowanie i zabieganie o przyjęcie przez administrację rządową rekomendacji dotyczących roli organizacji w procesie deinstytucjonalizacji.

 

DZIAŁANIA:

 1. Seminarium Deinstytucjonalizacji (10.2021) – otwierające projekt z partnerem z Czech
 2. Broszury Informacyjne o projekcie i procesie deinstytucjonalizacji
 3. Stały przegląd (monitoring):
  • procesów stanowienia prawa: plany legislacyjne rządu i kluczowych ministerstw – głównie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
  • projektów aktów prawnych
  • działań na poziomie samorządów województw (regionalnych koordynatorów deinstytucjonalizacji) – dokumenty planistyczne i wdrożeniowe, w tym m.in. Regionalne Programy Operacyjne, regionalne plany i in. dokumenty dot. deinstytucjonalizacji. Co 2 miesiące przygotowywany będzie raport z monitoringu
 4. Ekspertyza partnera z Czech dotycząca procesu deinstytucjonalizacji i usług społecznych w Czechach
 5. Opracowanie przez Zespół Ekspetów Rekomendacji Krajowych dotyczących przełożenia Strategii Deinstytucjonalizacji na strategie/plany regionalne i włączenia w ten proces organizacji pozarządowych. Rekomendacje te miałyby być przyjęte przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako wytyczne dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej, regionalnych ciał doradczo-konsultacyjnych/komitetów w skład których wchodzą organizacje.
 6. Projekt Rekomendacji krajowych będzie przedstawiany i omawiany (warsztatowo) podczas spotkań w 16 województwach (1 spotkanie/województwo) które będą skierowane do przedstawicieli samorządu województw, organizacji członkowskich WRZOS i innych organizacji działających w sferze usług społecznych. Po spotkaniach zostanie przygotowana ostateczna wersja Rekomendacji krajowych oraz rekomendacje dla każdego z 16 województw (uwzględniające ich specyfikę i efekty spotkania), które będą przekazane do regionów (ROPS, organizacje członkowskie WRZOS, ciała i zespoły regionalne działające w sferze usług społecznych).
 7. Działania rzecznicze na szczeblu krajowym i regionalnym (opracowywane stanowiska, pisma, spotkania ad-hoc z organizacjami członkowskimi WRZOS i in. – min. 4). Działania te będą dotyczyły głównie partycypacyjnego zaangażowania organizacji w tworzenie regionalnych planów deinstytucjonalizacji oraz realizacji usług społecznych w społeczności lokalnej, wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych standardów realizacji usług.
 8. Konferencja Ogólnopolska (02.2023)
  Podsumowaniem prowadzonych działań monitoringowych i rzeczniczych w projekcie będzie organizacja konferencji ogólnopolskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej, MRiPS, MZ, MFiPR, samorządów województw, organizacji członkowskich WRZOS i innych ciał przedstawicielskich działających w obszarze usług społecznych oraz partnera z Czech.

 

Projekt realizowany w partnerstwie  z Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
(Stowarzyszenie Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej)

Stowarzyszenie Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej - logo

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Active Citizens Fund - Logo

 

Koszty projektu: 131 060,00 euro.

Biuro projektu:

WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel. 22 826 52 46

Koordynator projektu:

Kamila Płowiec
email: kamila.p@wrzos.org.pl
tel. 531 022 712