Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ma na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu są opracowywane, testowane i wdrażane standardy działania instytucji, zajmujących się pomocą i integracją społeczną. Projekt został zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i realizowany jest w ramach partnerstwa publiczno-społecznego. Partnerzy projektu to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej, liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych realizuje Zadanie 2 projektu.

 

Na stronie projektu www.standardypomocy.pl znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat charakteru wszystkich przewidzianych w projekcie działań.

 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, jest odpowiedzialna za  merytoryczną stronę realizacji Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”; stanowiącego jedno z sześciu zadań przewidzianych w projekcie systemowym.

 

Celem Zadania 2 jest rozwój systemu pomocy i integracji społecznej, poprzez opracowanie i wdrożenie, wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej. Prace nad standaryzacją przebiegać będą równolegle w dwóch obszarach:

 1. Standard Usługi – stworzenie „pakietu usług” systemu pomocy i integracji społecznej, spełniającego funkcje przyporządkowane do danej grupy klientów pomocy społecznej, określającego sposób oddziaływania na klienta, pozwalający mu najpełniej wykonywać role społeczne i zawodowe.
 2. Model Instytucji –  opracowanie modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zadań merytorycznych wykonywanych przez te instytucje): Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, a także Centrach Integracji Społecznej, z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań.

 

Celami szczegółowymi Zadania 2 są:

 1. Wypracowanie ogólnopolskich Standardów Usług i Modeli Instytucji Pomocy i Integracji społecznej (tj. Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Integracji Społecznej).
 2. Pilotażowe wdrożenie do systemu pomocy społecznej Standardów Usług dla określonej grupy klientów oraz Modeli Instytucji (OPS, PCPR, MOPS/MOPR, CIS).
 3. Opracowanie propozycji projektów aktów prawnych w zakresie zmian systemowych w obszarach standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej.
 4. Przeszkolenie w zakresie standaryzacji usług i modeli instytucji, do końca 2013 roku, 3000 osób na terenie całego kraju, odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad instytucjami pomocy i integracji społecznej.
 5. Profesjonalizacja świadczenia usług, zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

Całkowita realizacja Zadania 2 podzielona została na 6 faz wykonawczych, z których każda ma określone ramy czasowe i jest wyodrębniona od pozostałych, poprzez przypisane dla niej zadania i rezultaty końcowe. Za ich spójną realizację pod względem merytorycznym odpowiada Zespół Doradczy.

 

Realizacja projektu systemowego przewidziana jest na lata 2009-2014, w trakcie których Zadanie 2 przebiegać będzie w oparciu sześć faz:

 

I. Faza diagnozy

 • inwentaryzacja stanu stosowanych lub niestosowanych standardów świadczenia i zlecania usług realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej oraz porównanie tego stanu z rozwiązaniami w innych krajach europejskich;
 • analityczne określenie przy pomocy narzędzi badawczych, sposobu funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej (OPS, PCPR, MOPS/MOPR, CIS), w oparciu o ustalony zakres usług (zadań merytorycznych wykonywanych przez te instytucje), z uwzględnieniem m.in. struktury organizacyjnej i zlecania zadań.
 • praca zespołu badawczego

w jej wyniku:

 • powstanie 7 ekspertyz w zakresie standaryzacji świadczenia usług i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym 4 ekspertyzy zagraniczne (Francja, Niemcy, Finlandia, Anglia) oraz 3 polskie ekspertyzy, opisujące Standardy Usług i Modele Instytucji (OPS, PCRP, MOPS/MOPR i CIS).
 • wydany zostanie „Krajowy Raport Badawczy” przedstawiający stan funkcjonowania Standardów Usług i Modeli Instytucji 

 

II. Faza modelu

 • Opracowanie wstępnych rozwiązań modelowych w zakresie

– Standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej

– Modelu realizacji usług o określonym standardzie

 • Powstanie i praca 10 zespołów eksperckich:

Standard Usług

– Zespół ds. osób pozostających bez pracy

– Zespół ds. rodziny z dzieckiem

– Zespół ds. przemocy w rodzinie

– Zespół ds. osób starszych

– Zespół ds. osób niepełnosprawnych

Model Instytucji

– Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie

– Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie

– Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w miastach na prawach powiatu

– Zespół ds. standardu CIS

– Zespół ds. narzędzi pracy socjalnej.

w jej wyniku:

 • wypracowanych zostanie 10 Standardów Usług i 4 Modeli Instytucji
 • powstaną dwa podręczniki instruktażowe dotyczące Standard Usług i Model Instytucji

 

III. Faza edukacyjno-szkoleniowa

 • Przygotowanie, wybranych w ramach postępowania konkursowego, instytucji pomocy i integracji społecznej, a także przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, do pilotażowego wdrażania opracowanych rozwiązań modelowych z zakresu Standardów Usług i Modeli Instytucji oraz sposobu ich implementacji.

w jej wyniku odbędą się:

 • regionalne konferencje z udziałem reprezentantów administracji publicznej, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i organizacji pozarządowych.
 • seminaria specjalistyczne dla specjalistów Zespołów Eksperckich, którzy w fazie modelu opracowywali standardy wybranych Usług i Modeli Instytucji.
 • szkolenia specjalistyczne dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w których realizowany będzie pilotaż.
 • wizyty studyjne w wybranych krajach europejskich (Francja, Niemcy, Anglia, Finlandia), dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli administracji publicznej z województw, na obszarze których realizowany będzie pilotaż.

 

 IV. Faza pilotażu

 • Pilotaż wdrażania Standardu Usług i Modeli Instytucji w wybranych Instytucjach pomocy i integracji społecznej;
 • Powołanie zespołu doradców merytorycznych

w jej wyniku:

 • powstaną 3 ekspertyzy opisujące proces tworzenia, ustalania i wdrażania Standarów Usług i Modeli Instytucji dla każdej kategorii instytucji (OPS, PCPR, MOPS/MOPR, CIS).
 • zorganizowane zosyaną 3 dwudniowe spotkania dla pracowników wdrażających pilotaż
 • Podręczniki instruktażowe opisujące Standard Usług i Model Instytucji zostaną uzupełnione o konieczne treści

 

 V. Faza rekomendacji

 • Wypracowanie rekomendacji w ramach prac 3 zespołów specjalistycznych:

– ds. osób zarządzających instytucjami pomocy i integracji społecznej

– ds. polityk lokalnych

– legislacyjnego

 jej wynikiem będzie

 • Raport zawierający rekomendacje w odniesieniu, do co najmniej pięciu wypracowanych Standardów Usług;
 • Publikacja „Katalog Dobrych Praktyk”
 • Publikacja „Rekomendacje Prawne”
 • Propozycja projektów aktów prawych (dla 5 usług)

 

VI. Faza upowszechniania efektów

 • 127 trzydniowych szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
 • 20 trzydniowych szkoleń dla pracowników Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie/Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
 • 3 trzydniowe szkolenia dla pracowników Centrów Integracji Społecznej

 

Więcej informacji na temat realizacji Zadania 2 znajdziecie Państwo TUTAJ 

 

Kadra projektu