Celem projektu „Srebrna Reprezentacja NGO” było wzmocnienie uczestnictwa co najmniej 30 osób starszych w życiu społecznym swojego regionu poprzez aktywne włączenie w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, m.in. na rzecz tworzenia rad seniorów na poziomie wojewódzkim.

W ramach projektu, stała grupa 12 seniorów pracowała zdalnie oraz w ramach jednego dwudniowego spotkania grupy w Warszawie. Wyniki ich prac upowszechniane zostały wśród organizacji pozarządowych, z którymi członkowie grupy współpracują, jak również są prezentowane przedstawicielom administracji samorządowej oraz osobom i grupom zajmującym się kwestiami aktywizacji osób starszych i godnego starzenia się społeczeństwa.

 

Istotną częścią projektu było dwudniowe seminarium przedstawicieli organizacji i instytucji działających z oraz na rzecz osób starszych i polityki senioralnej, w trakcie którego omówiona została kwestia rekomendacji dotyczących aktywnego włączania osób starszych w realizację polityk publicznych na poziomie państwa. Był to również przyczynek dla podejmowania kolejnych działań na rzecz wspierania aktywności społecznej osób starszych w nadchodzących latach.

 

Wyniki pracy grupy oraz głosów zebranych w trakcie realizacji projektu, znalazły się w publikacji „Współpraca środowisk senioralnych – srebrny przewodnik”.

 

Prowadzone działania merytoryczne były wspierane poprzez działania promocyjne. Projekt „Srebrna Reprezentacja NGO” był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-2013