Na początku grudnia przekazaliśmy uwagi WRZOS w konsultacjach „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021–2027”.

Uwagi przygotowane przez WRZOS podpisało ponad 40 organizacji społecznych z całego kraju.

Nasze postulaty dotyczą obszarów włączenia społecznego i zdrowia.

Proponujemy rozszerzenie definicji usług w społeczności lokalnej o konkretne rodzaje usług, w tym środowiskowych usług zdrowotnych m.in. o długoterminową pielęgniarską opiekę domową; wyodrębnienie wsparcia wytchnieniowego jako osobnej usługi i rozszerzenie definicji opieki wytchnieniowej czy dostosowania definicji mieszkalnictwa wspomaganego do potrzeb odbiorców na bazie doświadczeń z wdrażania projektów w okresie 2014-2020, w tym rezygnacji z przypisywania różnych rodzajów mieszkań do konkretnych grup docelowych.

Zapraszamy do pobrania pliku w formacie excel i zapoznania się z naszymi wszystkimi uwagami:

Uwagi WRZOS i 42 organizacji do wytycznych EFS+,

a także z listem przewodnim:

Pismo przewodnie – uwagi do Wytycznych

Dziękujemy wszystkim organizacjom za podpisy.

Ministerstwo wstępnie planuje zakończyć pracę nad wytycznymi do końca grudnia, będziemy monitorować, które nasze uwagi zostały uwzględnione.