Projekt Senior Task Force, zrealizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych wspólnie z berlińską Fundacją „Pamięć, odpowiedzialność i przyszłość” oraz Stowarzyszeniem Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej, zakładał stworzenie systemu wsparcia dla działań pomocowych i wspólnotowych na rzecz osób starszych.

 

Kierując się zasadą, iż włączanie członków grupy objętej programem jest świetną bazą dla przyszłego powodzenia działań, WRZOS powołał 16 wolontariuszy-seniorów, którzy w ramach projektu świadczyć mieli fachową pomoc merytoryczną w swoich organizacjach członkowskich. Pomoc owa objęła doradztwo i włączenie do pracy w zakresie pomocy dla osób starszych i pracy z seniorami, współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, organizację grup samopomocowych osób starszych, a także pomoc indywidualną.

 

Każdy z 16 wolontariuszy-seniorów to praktyk zarówno w dziedzinie organizacji pomocy społecznej, jak i pracy socjalnej; prócz doświadczenia legitymujący się kierunkowym wykształceniem – w dziedzinie administracyjno-prawnej, bądź socjalnej.

Działania w ramach projektu rozpoczęły się od serii merytorycznych seminariów dla wolontariuszy, mających na celu ukierunkowanie kompetencji w dziedzinie działań na rzecz osób starszych. Spotkania odbywały się głównie w Warszawie, ponieważ jednak dodatkowym elementem projektu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z organizacjami pracującymi na rzecz seniorów w Niemczech, wolontariusze brali udział również
w zagranicznych wizytach studyjnych.

 

W ramach projektu udało się nam wspólnie rozpocząć wiele lokalnych inicjatyw – prężnie działają koła samopomocowe, świetlice dzienne, organizowane są tematyczne spotkania skierowane do grup osób starszych. Wiele zapoczątkowanych przez wolontariuszy programu Senior Task Force działań miało również na celu „zbliżenie pokoleń”, bowiem w ramach organizowanych spotkań, występów i warsztatów we wspólną pracę zaangażowani byli przedstawiciele w każdym wieku – od przedszkolaków, do słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.

 

Włączanie i współpraca były więc bardzo ważnymi rezultatami projektu. Poprzez wzmocnienie aktywności lokalnej, udało się również wolontariuszom Senior Task Force dotrzeć z pomysłami na prowadzenie polityki na rzecz seniorów, do przedstawicieli administracji lokalnej i regionalnej. Faza szerszych konsultacji w tej dziedzinie z sektorem administracji państwowej, wymaga jednak czasu i kolejnych działań.

 

Obecnie, po zakończeniu i ewaluacji projektu Senior Task Force, wolontariusze-seniorzy nieprzerwanie prowadzą dalsze działania. Wiele bowiem jeszcze w funkcjonowaniu polityki na rzecz osób starszych wymaga konsultacji i zmian. Mamy nadzieję, że sukcesy widoczne
w ich pracy dadzą zielone światło do dyskusji nad koniecznymi zapisami legislacyjnymi.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami projektu, dostępnymi w wersji elektronicznej:

  1. Opisu projektu Senior Task Force
  2. Raportu z Ewaluacji
  3. Sytuacja Socjalna i Partycypacja Społeczna Osób Starszych w Polsce, prezentacji przygotowanej przez pana Jarosława Dudę, Sekretarza Stanu w MPiPS i Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  4. Jak zwiększyć aktywność społeczną i zawodową osób starszych w Polsce?, prezentacji pani Haliny Potockiej z Fundacji Ja Kobieta i koordynator Forum 50+
  5. Seniorzy w Polsce, prezentacji przygotowanej przez państwa Marię Gucie-Rosik i Jana Kopeć, seniorów-wolontariuszy Projektu Senior Task Force