Projekt Krajowego Programu Reform przesłany przez rząd komentuje prof. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący Polskiego Komitetu EAPN, członek Rady Programowej WRZOS:

Tegoroczny projekt Krajowego Programu Reform podobnie, jak zeszłoroczny w bardzo niewielkim stopniu uwzględnia kwestie dotyczące przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu zawarte w Planie Realizacji  Europejskiego Filara Praw Socjalnych i dokumencie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Po raz kolejny ministerstwo odpowiedzialne za sprawy społeczne nie proponuje w KPR niemal żadnych działań i reform w realizacji Europejskiego Filara Praw Socjalnych, szczególnie w trzeciej części dotyczącej ochrony socjalnej.

– Zalecenie w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego aktywne włączenie zostaje bez żadnej odpowiedzi.

Dokument całkowicie pomija problem nierówności dochodowych i innych, a także potrzeby wzmacniania spójności społecznej.

– Nie ma w nim nic o reformach, jakie rząd planuje, aby poradzić sobie z niedożywieniem wśród ubogich osób i rodzin.

Brakuje propozycji działań mających na celu eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk oraz pomysłu na promocję zmian w tym zakresie.

Niestety można odnieść wrażenie, że autorzy tego projektu skoncentrowali się głównie na celach inwestycyjnych programu, nie doceniając kwestii powiązania ich z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskim Filarem Praw Socjalnych.

Liczymy na to, że w wersji finalnej przedłożonego projektu pojawią się pożądane zmiany.