Pod koniec sierpnia br. Skierowaliśmy pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz Minister Funduszy i Polityki Rozwoju w sprawie procesu deinstytucjonalizacji. Wskazaliśmy na potrzebę przygotowania długofalowego dokumentu spajającego działania różnych resortów a zwłaszcza polityki społecznej i zdrowia. Niestety do dzisiaj nie doczekaliśmy się żadnej reakcji.
Od lutego prowadzimy wspólne wieloma organizacjami obywatelskimi, samorządami województw oraz przedstawicielami MRPiPS prace nad konkretnymi rozwiązaniami. Kierunkowo miały się one znaleźć w poprawionej wersji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Po miesiącach prac uznaliśmy, że jednak niezbędne jest daleko poważniejsze przedsięwzięcie. Pomimo braku odpowiedzi, będziemy dalej kontynuować prace i głośno wzywać do przemyśleń i konkretnych decyzji.