Cel projektu

Celem inicjatywy jest poprawa efektywności działań organizacji pracujących w obszarze
pomocy społecznej stowarzyszonych we WRZOS. Zamierzony cel zostanie osiągnięty przez przeprowadzenie serii badań mających zobrazować stan obecny i zdiagnozować bieżące i przyszłe potrzeby z obszaru działań społecznych realizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Główne działania

Projektodawca zamierza zbadać potencjał organizacji pomocy społecznej, potwierdzić czy planowane przez nie działania mają pokrycie z realnymi potrzebami. Następnie pomóc tym podmiotom w dopasowaniu swojej oferty do aktualnych potrzeb. Istotny jest także fakt by odpowiednia diagnoza sytuacji obecnej pozwoliła przygotować organizacje do przyszłych wyzwań, które obecnie jeszcze nie występują.
W tym celu projektodawca zamierza stworzyć 5 modułów merytorycznych:

1. MODUŁ METODOLOGICZNY

1.1. Badania potrzeb klientów organizacji zrzeszonych we WRZOS
1.2. Badania potrzeb regionalnych i lokalnych organizacji WRZOS
1.3. Badanie tendencji rozwojowych w zakresie pomocy społecznej
1.4. Badanie stanu przygotowania organizacji WRZOS do asygnacji środków z EFS
1.5. Badania oferty szkoleniowej skierowanych do regionalnych i lokalnych org. WRZOS

2. MODUŁ ANALITYCZNY

2.1. Stworzenie bazy informatycznej do analizy danych
2.2. Analiza potencjalnego zapotrzebowanie na działania w zakresie pomocy społecznej
2.3. Analiza form podnoszenia kwalifikacji pracowników socjalnych
2.4. Analiza możliwości wprowadzenia standaryzacji usług oraz certyfikacji organizacji
2.5. Analiza potencjału organizacji zrzeszonych we WRZOS do asygnacji środków z EFS
2.6. Opracowanie standardów jakości usług świadczonych przez organizacji WRZOS
2.7. Opracowanie metodyki służącej zwiększeniu efektywności działań

3. MODUŁ KOMUNIKACYJNY

3.1. Stworzenie platformy informacyjnej
3.2. Pozyskiwanie i analiza informacji zwrotnych o rezultatach

4. MODUŁ INFORMACYJNY

4.1. Promocja możliwości funkcjonalnych projektu wśród organizacji we WRZOS
4.2. Stworzenie strony internetowej projektu
4.3. Tworzenie i publikacja raportów z badań

5. MODUŁ KOORDYNACYJNY

5.1. Pośrednictwo informacyjne pomiędzy centralą WRZOS a jednostkami terenowymi
5.2. Pośrednictwo dydaktyczne w działaniach szkoleniowych skierowanych na wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania
5.3. Nadzór i koordynacja nad wprowadzaniem nowych standardów, metodyk mających podnieść efektywność działań organizacji

 

Projekt: „Inicjatywa badawcza – Wiedza i Rozwój” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.