WRZOS wraz z organizacjami skupionymi w porozumieniu DI.2035 przesłał list do Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym zwraca się z prośbą o możliwość współtworzenia wytycznych w zakresie włączenia społecznego oraz wytycznych w zakresie monitorowania, zanim dokumenty te będą gotowe i skierowane do konsultacji społecznych.

 

W liście czytamy m.in.:

 Wiemy, że jest Pani otwarta na głos sektora społecznego, o czym mogliśmy się wielokrotnie przekonać. Mamy w pamięci bardzo dobre doświadczenia we współpracy z Ministerstwem, zwłaszcza z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, z którym w ostatnim roku wspólnie opracowaliśmy m.in. Rekomendacje dla Programów Regionalnych 2021-2027 w obszarze włączenia społecznego. Pragniemy włączyć się również w prace nad wytycznymi w zakresie włączenia społecznego oraz wytycznymi w zakresie monitorowania (zwłaszcza w prace nad Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych), zanim dokumenty te będą gotowe i skierowane do konsultacji społecznych.

Powyższe wytyczne – ze względu na ich operacyjny charakter – będą mieć kluczowe znaczenie dla realizowanych w przyszłości projektów w obszarze włączenia społecznego. To co jest niezbędne ramach tych wytycznych, to uwspólnienie rozumienia wielu pojęć dotyczących obszaru usług i deinstytucjonalizacji dla wszystkich Instytucji Zarządzających i beneficjentów w całej Polsce (nie było na to miejsca ani w Umowie Partnerstwa ani w programach regionalnych – co zrozumiałe ze względu na charakter tych dokumentów, ale powinno być na to miejsce właśnie w dokumentach koordynująco-operacyjnych takich jak wytyczne horyzontalne i tematyczne). Również właściwe sformułowanie wskaźników, uwspólnienie metodologii pomiaru, przełożenie definicji wskaźników wymaganych przez prawo europejskie na rozwiązania wynikające z prawodawstwa krajowego będzie decydowało o faktycznej interwencji Funduszy Europejskich. Dlatego niezwykle ważna będzie Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2021-2027, zarówno dla EFS+, jak również dla EFRR.

W liście zwracamy uwagę na trzy ważne kwestie:

– Kluczowe jest stworzenie – poprzez ww. wytyczne – dobrych warunków do rozwoju usług wspierających rodziny i opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu: seniorów, osób chorujące, osób z niepełnosprawnościami.

– Drugą kluczową kwestią jest rozwój różnorodnych formuł mieszkań z usługami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla wielu innych grup: osób w kryzysie bezdomności, usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, seniorów, osób z problemami zdrowia psychicznego, uchodźców.

– Trzecią kwestią jest potrzeba zapewnienia – poprzez wytyczne w obszarze włączenia społecznego – dobrych warunków do rozwoju sektora ekonomii społecznej w sferze usług społecznych.

 

Do listu załączone są Kluczowe postulaty i propozycje rozwiązań w sprawie wytycznych w zakresie włączenia społecznego 2021-2027 oraz Kluczowe uwagi dotyczące Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS+ (projekt z września 2021) i EFRR przygotowane przez podpisane pod listem organizacje.

 

List podpisały: Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Instytut Spraw Obywatelskich a także inne organizacje zrzeszone w Porozumieniu DI.2035.

 

Poniżej pełna treść tego listu:

List do MFiPR ws. wytycznych w zakresie włączenia społecznego