Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Sejm uchwalił zmiany dotyczące ustawy o pomocy społecznej poprawiające m.in. sytuację pracowników socjalnych. Występowaliśmy w tej sprawie jako WRZOS w styczniu 2020 gromadząc blisko 250 podpisów organizacji i podmiotów w apelu na rzecz poprawy sytuacji pracowników pomocy społecznej.

Proponowaliśmy m.in. zwiększenie dodatku za pracę w terenie do 500 zł, uchwalono 400 zł.

Postulowaliśmy poszerzenie kręgu uprawnionych do dodatku za pracę w terenie, co częściowo zostało uwzględnione.

Po trzecie, chcieliśmy przyspieszenia praw do dodatkowego urlopu z 5 do 2 lat stażu, przyjęto skrócenie do 3 lat.

Nasze pozostałe postulaty z apelu ze stycznia 2020 nie zostały uwzględnione. Dla przypomnienia:

„Po czwarte, należy doprowadzić do konsekwentnego stosowania ustawy wymagającej od gmin zatrudniania jednego pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub 50 środowisk objętych pracą socjalną, co można wyegzekwować przy pomocy służb wojewody.

Po piąte, należy ustawowo określić, iż pracodawcy, organy władzy i administracji rządowej i samorządowej tworzą odpowiednie warunki dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom socjalnym”.

Później, monitorowaliśmy proces zmian w ustawie o pomocy społecznej na etapie prac legislacyjnych rządu, zgłaszając w listopadzie uwagi w procesie konsultacji.

Traktujemy uchwalenie tej ustawy to jako początek działań. Istotny wzrost wynagrodzeń, liczby pracowników zgodnie ze standardami i ich bezpieczeństwa ciągle przed nami. Pracownicy pomocy społecznej w tym pracownicy socjalni mogą zawsze liczyć na wsparcie WRZOS i naszych organizacji w swojej walce.