Federacja Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej (Social Employers), której WRZOS jest członkiem, wspólnie z Europejską Federacją Związków Zawodowych Służb Publicznych (angielski skrót: EPSU, polskimi członkami tej Federacji są: Sekretariat Służb Publicznych NSZZ Solidarność, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) wydała oświadczenie dotyczące Europejskiej Strategii w Dziedzinie Opieki.

Komisja Europejska opublikowała Europejską Strategię w Dziedzinie Opieki we wrześniu 2022. WRZOS zabrał głos w konsultacjach tego dokumentu w październiku 2022.

Pisaliśmy tam m.in.:

„Uważamy, że w stanowisku rządu należy także podkreślić, że w Komunikacie należy silniej wyeksponować rolę sektora społecznego: organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych jako strategicznego partnera rządu i samorządów w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej. Ponadto należy obok dialogu społecznego zadbać o rozwój dialogu obywatelskiego na szczeblu UE i szczeblu krajowym”.

Tej strategii towarzyszyły wydane w grudniu 2022 dwa zalecenia Rady Unii Europejskiej: w sprawie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.484.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2022%3A484%3ATOC) oraz opieki długoterminowej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022H1215(01)).

W stanowisku czytamy m.in.:

„Wraz z ich przyjęciem w dniu 8 grudnia 2022 r. wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązują się do wdrożenia na poziomie krajowym zasad zawartych w dwóch zaleceniach Rady. Państwa członkowskie muszą pilnie i sprawnie podjąć działania wobec rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości, przystępną cenowo i dostępną opiekę społeczną oraz związanych z nim wyzwań”.

I dalej:

„Pracodawcy z sektora opieki społecznej oraz EPSU popierają zasady zawarte w unijnej strategii w zakresie opieki oraz apel o odpowiednie, trwałe finansowanie opieki społecznej i siły roboczej ze środków publicznych”.

„Zgodnie z zaleceniami Rady, Pracodawcy z sektora opieki społecznej oraz EPSU wzywają państwa członkowskie UE do natychmiastowego podjęcia działań, aby:

  • Zapewnić odpowiednie i trwałe finansowanie opieki długoterminowej, wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz innych usług socjalnych opartych na potrzebach.(…)
  • Poprzez powszechny dostęp do przystępnej cenowo opieki społecznej zadbać o to, by opieka nieformalna była zawsze wyborem, a nie koniecznością. Państwa członkowskie powinny również promować rozwiązania pośrednie i wspierać udział kobiet w rynku pracy.(…)
  • Państwa członkowskie powinny również współpracować z partnerami społecznymi na rzecz zwiększenia atrakcyjności sektora. Można to osiągnąć poprzez zapewnienie lepszego poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego, budowanie ścieżek kariery i zmianę oceny statusu zawodowego pracowników opieki, ochronę i uregulowanie sytuacji prawnej migrujących pracowników opieki, z których wielu sprawuje opiekę domową, oraz zwalczanie segregacji płciowej”.

Pełne stanowisko Social Employers i EPSU:

Wspólne oświadczenie Federacji Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej i Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych dotyczące Europejskiej Strategii w Dziedzinie Opieki