Na początku października WRZOS znalazł się na liście podmiotów do których Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wysłało pismo z prośbą o przekazanie stanowiska do Komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie europejskiej strategii w dziedzinie opieki.

Prośba ta była związana z faktem, że w dniu 30 września 2022 r. Parlament RP skierował wniosek z żądaniem przedstawienia stanowiska Rządu w odniesieniu do ww. dokumentu.

WRZOS przygotował własne stanowisko, w którym zwracamy, m.in., uwagę, że

w stanowisku rządu należy także podkreślić, że w Komunikacie należy silniej wyeksponować rolę sektora społecznego: organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych jako strategicznego partnera rządu i samorządów w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej. Ponadto należy obok dialogu społecznego zadbać o rozwój dialogu obywatelskiego na szczeblu UE i szczeblu krajowym„.

Piszemy także, że

W stanowisku rządu warto zwrócić uwagę, by Komunikat określał definicyjne ramy opieki długoterminowej. Pojęcie to jest inaczej definiowane na poziomie unijnym (usługi pomocy społecznej i opieki zdrowotnej) niż w niektórych krajach członkowskich (w tym w Polsce gdzie opieka długoterminowa odnosi się do opieki zdrowotnej). Wprowadzenie takiej definicji pozwoliłoby na wspólne i spójne rozumienie tego pojęcia na potrzeby interwencji publicznej m.in. z Funduszy Europejskich w ramach polityki spójności.

Zachęcamy do zapoznania się z całym naszym stanowiskiem:

Stanowisko WRZOS dotyczące Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie europejskiej strategii w dziedzinie opieki COM(2022) 440

oraz z dokumentem Komisji, którego nasze stanowisko dotyczy:

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie europejskiej strategii w dziedzinie opieki COM(2022) 440