Pod koniec października WRZOS znalazł się na liście podmiotów do których Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wysłało pismo z prośbą o przekazanie stanowiska do wniosku Zalecenia Rady w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego aktywne włączenie (COM(2022) 490).

WRZOS przygotował stanowisko wspólne z Polskim Komitetu Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN).

Zwracamy w nim m.in. uwagę na następujące kwestie:

  • EAPN proponowała, aby UE przyjęła dyrektywę ramową w sprawie zapewnienia adekwatnego dochodu minimalnego, natomiast Rada przyjęła słabszą formułę prawną o charakterze zalecenia. To z kolei budzi wątpliwości dotyczące skuteczności implementacji w państwach członkowskich.
  • We wniosku kilka razy stwierdza się, że odbiorcą świadczeń o charakterze dochodu minimalnego są gospodarstwa domowe, naszym zdaniem takie podejście jest nieakceptowalne, gdyż wyklucza z zakresu odbiorców osoby i rodziny bezdomne oraz przebywające w różnych instytucjach zbiorowego zakwaterowania.
  • Należy przyjąć z zadowoleniem, że do Wniosku włączono również usługi podstawowe. Uwzględnia to zasadę 20 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
  • Należy przyjąć z zadowoleniem, że we Wniosku stosuje się jako podstawę dla kryterium odpowiedniości świadczeń dochodu minimalnego nie tylko zdrowie, ale również włączenie społeczne, udział w życiu społecznym i gospodarczym.

Zachęcamy do zapoznania się z całością stanowiska:

Stanowisko WRZOS do Wniosku Rady w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego aktywne włączenie,

a także z samym Wnioskiem Rady, którego nasze stanowisko dotyczy:

Wniosek Zalecenie Rady w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego aktywne włączenie COM(2022)490