Grupa robocza na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej przy WRZOS, koordynowana przez fundację Habitat for Humanity Poland, wzięła udział w prekonsultacjach mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych dotyczących sektora energii, w tym Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040).

W przekazanych rekomendacjach zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na następujące potrzeby:
– synergii polityki klimatyczno-energetycznej z polityką społeczną i mieszkaniową,
– większego nacisku na diagnozę i monitorowanie ubóstwa energetycznego od poziomu lokalnego,
– większego uwzględnienia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej z naciskiem na gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem społecznym, w większej korelacji z działaniami na rzecz ograniczenia ubóstwa energetycznego,
– partycypacyjnego wypracowywania i wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej państwa na każdym etapie.

 

Całość rekomendacji:

Rekomendacje Grupy roboczej na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej przy WRZOS w prekonsultacjach aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK)

 

Dodatkowo, wspólnie z grupą wiodących organizacji pozarządowych i think tanków aktywnych w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej, wystosowaliśmy apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o uruchomienie transparentnego, otwartego i ustrukturyzowanego dialogu w ramach dalszych prac nad aktualizacją KPEiK >>>

 

Kontakt do Grupy roboczej:

Aleksandra Krugły
Fundacja Habitat for Humanity Poland
akrugly@habitat.pl