Pierwsze spotkanie <br> Europejskiego Sektorowego <br> Komitetu Dialogu Społecznego <br> ds. Usług Społecznych

12 grudnia 2023 roku w odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego ds. Usług Społecznych. W skład komitetu wchodzą Federacja Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej, (Federation of European Social Employers, której członkiem jest WRZOS), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz EPSU – Europejska Federacja Związków Zawodowych Służb Publicznych (polskimi członkami są: Sekretariat Służb Publicznych NSZZ Solidarność, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Celem działań komitetu jest zapewnienie lepszych warunków pracy ponad 9 milionom pracowników usług społecznych w Unii Europejskiej oraz świadczenie dostępnych, wysokiej jakości usług socjalnych w przystępnych cenach.

Podczas spotkania partnerzy społeczni przyjęli regulamin oraz program prac na lata 2024-2026. Ustalono, 4 tematy, których będą dotyczyć działania komitetu w tym okresie. Należą do nich: zapewnienie pracownikom opieki społecznej takich warunków pracy, by pozostawali oni w zawodzie i by łatwiejsze stało się przyciągnięcie do niego nowych osób, budowanie potencjału partnerów społecznych, tworzenie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych na usługi socjalne oraz kontynuacja Europejskiej Strategii Opieki w kwestiach dotyczących rozwijania potencjału pracowniczego w sektorze.

Wszystkie działania zawarte w programie prac odnoszą się do nadrzędnych zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i mają na celu przyczynienie się do jego wdrożenia. Planowane prace pomogą również w realizacji Europejskiej Strategii Opieki i Europejskiego Paktu na Rzecz Umiejętności oraz zakrojonego na szeroką skalę partnerstwa na rzecz umiejętności w zakresie opieki długoterminowej. Podczas spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali najnowsze aktualizacje dotyczące obu inicjatyw i omówili je z partnerami społecznymi.

Spotkanie zakończyło się prezentacją wspólnych działań Federacji Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej i Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Publicznych (EPSU) w ramach przeszłych i obecnych projektów finansowanych przez UE. Projekty te (m.in. FORESEE, FORTE IWorCon) mają na celu wzmocnienie dialogu społecznego, budowanie potencjału partnerów społecznych oraz poprawę warunków pracy, umiejętności i dostępności szkoleń w branży.