Pod koniec lipca WRZOS wraz z innymi organizacjami wystosował pismo do Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym zwraca się z prośbą o możliwość współtworzenia wytycznych w zakresie włączenia społecznego oraz wytycznych w zakresie monitorowania, zanim dokumenty te będą gotowe i skierowane do konsultacji społecznych, zanim dokumenty te będą gotowe i skierowane do konsultacji społecznych.

Na początku września dostaliśmy na nasz list odpowiedź.

W odpowiedzi czytamy:

„bardzo dziękujemy za Państwa wiedzę ekspercką oraz wkład w prace nad programowaniem i realizacją wsparcia z zakresu włączenia społecznego w ramach Funduszy Europejskich. Jest to nieoceniona pomoc zarówno dla Instytucji Zarządzających Programami Regionalnymi, jak też dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, by w jak najlepszy sposób koordynować wdrażanie wsparcia.

Zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych oraz wzmocnienie procesu ich deinstytucjonalizacji, to jeden z priorytetów perspektywy finansowej 2021 – 2027. Z uwagi na wyzwania demograficzne, w tym przede wszystkim znaczący wzrost udziału osób starszych (w tym osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) w populacji, jest szczególnie ważne by interwencje w tym zakresie zaplanować w możliwie najlepszy sposób. Zgadzam się także, że kluczowym aktorem w procesie rozwoju usług społecznych oraz ich deinstytucjonalizacji powinny być podmioty ekonomii społecznej, a w szczególności przedsiębiorstwa społeczne”.

I dalej:

„Odpowiedź na poszczególne przesłane przez Państwa postulaty przedstawiam w załącznikach do niniejszego pisma. Równocześnie zachęcam do dalszego kontaktu, zarówno w ramach np. konsultacji wytycznych, jak też w formie roboczych kontaktów z przedstawicielami departamentów odpowiedzialnych za poszczególne obszary”.

Wydaje się, że tę odpowiedź można czytać jako: nie do końca tak, niezupełnie nie.

 

Odpowiedź MFiPR na temat możliwości współtworzenia wytycznych w zakresie włączenia społecznego