Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, EAPN Polska oraz przedstawiciele organizacji obywatelskich z grup roboczych pracujących nad opracowaniem ram strategicznych deinstytucjonalizacji przygotowali wspólnie uwagi do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.
We wstępie przeczytamy:
Zwracamy uwagę, iż dotychczasowa praca grup roboczych, powołanych w lutym 2020 r. przez ówczesne Ministerstwo …