Uwagi do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, EAPN Polska oraz przedstawiciele organizacji obywatelskich z grup roboczych pracujących nad opracowaniem ram strategicznych deinstytucjonalizacji przygotowali wspólnie uwagi do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.
We wstępie przeczytamy:

Zwracamy uwagę, iż dotychczasowa praca grup roboczych, powołanych w lutym 2020 r. przez ówczesne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miała służyć m.in. przygotowaniu wkładu do zapisów właśnie tego programu w zakresie deinstytucjonalizacji.

W dniu 28 sierpnia 2020 r. skierowaliśmy do Pani pismo, w którym wskazywaliśmy, iż wiele elementów dotyczących rozwoju usług społecznych powinno znaleźć się w proponowanym przez MRPiPS Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu do 2030 roku. Między innymi wskazywaliśmy, że Program ma „nieco inną perspektywę, zarówno czasową, jak i merytoryczną, i nie może zawrzeć wielu istotnych elementów całego procesu deinstytucjonalizacji, jak również spełnić wymaganych ram strategicznych tego procesu”.  Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz list, podobnie jak na list z listopada 2020 r., podpisany przez blisko sto organizacji obywatelskich, do Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta RP. Jednak z satysfakcją możemy odnotować decyzję Pani Minister o powołaniu Zespołu do spraw opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce, co dowodzi, że intencje strony rządowej i obywatelskiej zmierzają w tym samym kierunku.

A dalej:

Niestety Program w obecnym kształcie nie może zostać przez nas poparty.

Pełny tekst naszych uwag w formacie pdf.