„Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” – pierwsze spotkanie Grupy Partycypacyjnej

„Ubóstwo a przemoc” ten trudny i nieco kontrowersyjny temat poddany był wnikliwej debacie podczas pierwszego spotkania Grupy Partycypacyjnej realizowanego przez WRZOS, EAPN Polska w partnerstwie z EAPN Islandia projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym”.
To wyjątkowe spotkania łączące wiedzę przedstawicieli różnych grup: osób doświadczających problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, specjalistów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i instytucji państwowych odbyło się 27 stycznia w Warszawie. Debata z uwagi na obostrzenia covidowe miała charakter hybrydowy. To jednak nie przeszkodziło w dynamice spotkania i czasami nieco emocjonalnej, ale zawsze merytorycznej polemice. Spotkanie było podzielone na dwie części w pierwszej skupiono się na temacie „Zależność między doświadczeniem ubóstwa a ryzykiem stania się ofiarą lub sprawcą przemocy”, a w drugiej na temacie „Wpływ pandemii COVID na nasilenie przemocy”.
Czy ubóstwo sprzyja pojawianiu się przemocy? Jak na spostrzeganie tych dwu zjawisk wpływają stereotypy? Co zrobić, aby przeciwdziałać pogłębianiu przemocy w tych grupach społecznych? Jak COVID wpływa na te patologiczne zjawiska? Czy są takie formy przemocy, które wśród osób ubogich są bardziej powszechne? – to tylko część pytań, na które starano się odpowiedzieć podczas dyskusji. Dogłębnej analizie poddano tezę, że już samo ubóstwo jest pewną formą przemocy strukturalnej, kulturowej i instytucjonalnej. Dyskutanci powoływali się na liczne własne doświadczenia, zdobytą wiedzę, opracowania naukowe w tym podręcznik EAPN na temat ubóstwa i przemocy ze względu na płeć i ostatni raport Poverty Watch.
Debata zmierzała do wypracowaniu stanowiska grupy partycypacyjnej, które będzie udostępnione do szerszego omówienia w debacie publicznej i do wykorzystania przez podmioty decyzyjne.