Pod koniec marca tego roku WRZOS zainicjował apel do Minister Rodziny i Polityki Społecznej dotyczący wynagrodzeń pracowników socjalnych. W naszym liście zwróciliśmy uwagę na związane z wybuchem wojny w Ukrainie zwiększone obciążenie pracowników socjalnych, którzy dźwigają ciężar wsparcia dla setek tysięcy osób uciekających z Ukrainy przed wojną. Pisaliśmy, że nadal ich praca nie jest wynagradzana adekwatnie do skali zadań i ich publicznej użyteczności.

Zaproponowaliśmy przyznanie dodatku w wysokości 1000 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych, którzy realizują zadania określone ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaproponowaliśmy konkretne brzmienie zmieniające przepisy w art. 121, ust. 3a ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pisaliśmy także, że zwiększenie dodatków to tylko pierwszy krok do zwiększenia prestiżu zawodu pracownika socjalnego, asystenta rodziny czy innych zawodów pomocowych ani do zwiększenia wynagrodzeń w tych zawodach – w dalszej kolejności konieczny jest systemowy wzrost wynagrodzeń. Działanie to może zapobiec brakom w zawodach pomocowych.

Nasz apel za pośrednictwem portalu ngo.pl podpisało 150 związków organizacji, organizacji pozarządowych oraz organizacji związkowych i jednostek pomocy społecznej.

Pod koniec kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ministerstwo pisze, że ma „świadomość trudu, wielu zagrożeń i obciążeń ponoszonych przez pracowników socjalnych przy wykonywaniu swojej pracy” ale dalej wyjaśnia, że wybór zawodu pracownika socjalnego oznacza powołanie.

W odpowiedzi z Ministerstwa czytamy też, że:

„18 marca br. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwrócił się z rekomendacją do dyrektorów wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich o przekazanie informacji do ośrodków pomocy społecznej na terenie każdego z województw o przeznaczenie środków w wysokości 2% kwoty kosztów obsługi jednorazowych świadczeń pieniężnych, głównie na dodatkowe wynagrodzenia np. w formie dodatków i nagród dla pracowników bezpośrednio realizujących to zadanie.”

Z odpowiedzi ministerstwa dowiadujemy się też, że realizując wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 10 marca 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 26 marca br. powołał Zespół do prowadzenia branżowego dialogu do spraw pomocy społecznej.

Cieszy, że Minister zwraca się z rekomendacją dotyczącą przeznaczenia 2% na dodatki dla pracowników, ale nasz postulat był inny. Wystosowanie rekomendacji zamiast przyjęcia inicjatywy legislacyjnej wydaje się być unikaniem odpowiedzialności za przyszłość niezwykle potrzebnych (w kontekście zmian demograficznych) zawodów pomocowych.

 

Pełna treść naszego apelu do Ministerstwa.

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na apel organizacji społecznych.