WRZOS – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce

    • kontrast
    • czcionka

Aktualności

WRZOS Kim jesteśmy?

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach. Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Obecnie WRZOS tworzy 9 Związków Regionalnych i 3 Organizacje Ogólnopolskie.

Głównym celem przyświecającym powołaniu WRZOS była potrzeba stworzenia forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej na terenie całego kraju, a sektorem administracji publicznej i sektorem prywatnym.

Więcej  
Niezależność wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy, dywersyfikacja źródeł finansowania, apolityczność rozumiana jako nie identyfikowanie i nie uleganie wpływom jakiejkolwiek partii i opcji politycznej.
Tolerancja opierająca się na szanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza nią każdej osoby, instytucji, organizacji, partnerów.
Transparentność udostępnienie swojego programu, statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z zakończonych działań.
Rzetelność podejmowanie działań na miarę posiadanych możliwości finansowych i kompetencji; wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań; ocena i ewaluacja jako stały element każdego działania, dbałość o doskonalenie i rozwój, ale również i o najwyższą jakość pracy.
Otwartość współpracy poszukiwanie partnerów społecznych do rozwiązywania stawianych problemów, równouprawnienie i partnerstwo stron przejawiające się m.in. w umiejętności dochodzenia do kompromisu.
Nasza Misja Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce

Prowadzimy Sekretariat

Projekty

Logo sektor uslug spolecznych
Logo porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym

Organizacje członkowskie

Logotyp Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności