Zapraszamy na kolejne Seminarium, z serii szesnastu w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, które organizujemy tym razem w województwie kujawsko-pomorskim.

Wspólnie z Liderem Regionalnym Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zapraszamy na spotkanie, w czasie którego chcemy z uczestnikami porozmawiać o:
• procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
• uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
• Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa kujawsko-pomorskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Zapraszamy do udziału w Seminarium organizacje pozarządowe, PES czy PS, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Seminarium odbędzie się 28 października 2022 r., w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, w godzinach 9.00-15.30.

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

https://tlok.pl/1481/xxii-forum-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie odbędzie się w ramach XXII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.