30 września WRZOS, na zaproszenie KPRM, współorganizował spotkanie dotyczące projektowanego przekształcenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radę Dialogu Obywatelskiego.

Inicjatywa ta odbywa się na podstawie uchwały nr 89 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 marca 2020 r. (https://www.gov.pl/web/pozytek/uchwaly-rdpp), która określa w załączniku koncepcję nowej Rady Dialogu Obywatelskiego.

Według tej koncepcji „RDO jest organem samoistnym, analogicznie do Rady Dialogu Społecznego”. RDO ma mieć zatem wzmocnione kompetencje (np. „Inicjowanie procesu ustawodawczego analogicznie do rozwiązania zastosowanego w art. 7 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” czy „Udzielanie, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rekomendacji rządowym projektom aktów prawnych skutkujące zwolnieniem z obowiązku konsultacji społecznych” lub „Inicjowanie projektów strategii, programów oraz dokumentów wykonawczych związanych z funkcjonowaniem organizacji i ruchów obywatelskich oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatem oraz uczestnictwo w ich formułowaniu”), własny budżet i obsługę administracyjną, jej kadencja ma trwać 4 lata.

W spotkaniu wzięło udział około 20 osób z działających w organizacjach członkowskich WRZOS i z organizacji będących członkami federacji skupionych w WRZOS, a także minister Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Radosław Podogrocki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Aleksandra Wójcik, Naczelnik Wydziału Dialogu Obywatelskiego Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

We wstępie Wojciech Kaczmarczyk krótko opowiedział o koncepcji przygotowanej przez zespół RDPP.

Krzysztof Balon (RDPP, Rada Programowa WRZOS) przypomniał, że dotychczas odbyły się już dwie debaty na temat koncepcji RDO, na których pojawiły się m.in. następujące postulaty: przyznania części kompetencji tylko dla przedstawicieli strony obywatelskiej w RDO, nadania kompetencji konsultowania części budżetu państwa dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego, występowania do Sejmu i Senatu, odwołania konsultacji publicznych gdy powstanie w konsultowanym przedmiocie konsensualna uchwała RDO.

Przedstawiciele regionalnych federacji organizacji pozarządowych (m.in. Wojciech Dec, FLOP, Justyna K. Ochędzan, WRK, wiceprezeska zarządu WRZOS, Bartosz Głuszak, Federacja FOSA, wiceprezes zarządu WRZOS, Romuald Malinowski, ZLOP, Komisja Rewizyjna WRZOS) wskazywali m.in. na potrzebę uwzględniania regionalnych federacji w procesie wybory członków RDO czy potrzebę włączenia obszaru usług społecznych do kompetencji RDO oraz potrzebę włączenie w obszar kompetencji RDO kwestii pracowniczych i płacowych w sektorze obywatelskim.

Prezes WRZOS Cezary Miżejewski zwrócił uwagę na potrzebę zmiany systemu również w regionalnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) Radach Działalności Pożytku Publicznego. Poprosił także o nadanie nowej radzie przynajmniej jednej ważnej kompetencji (takiej jak np. w przypadku Rady Dialogu Społecznego jest ustalanie wysokości minimalnego wynagrodzenia) oraz zwrócił uwagę na konieczność przemyślenia sposobu wyboru członków RDO, tak aby było to demokratyczne, ale nie zdominowane przez prężne organizacje.

Wojciech Kaczmarczyk odnosząc się do tych postulatów, zauważył, że lokalne RDPP nawet nie istnieją jeszcze we wszystkich gminach i powiatach, zatem jego zdaniem, jest za wcześnie na powiększanie ich kompetencji. Natomiast jaka możliwą kluczową kompetencję wskazał „monitorowanie stanu społeczeństwa obywatelskiego”.

Maria Mika reprezentująca DFOP zapytał o dalsze prace nad tym projektem i kiedy będą mogły wypowiedzieć się szerzej organizacje z regionów.

Wojciech Kaczmarczyk odpowiedział, że obecny etap to w zasadzie pre-konsultacje, konsultacje koncepcji i prace jeszcze trwają i właściwe konsultacje odbędą na późniejszym etapie, keidy będzie gotowy projekt.

Spotkanie prowadził Waldemar Weihs, z Fundacji Merkury, organizacji członkowskiej DFOP oraz członek zarządu WRZOS.