W dniu 17 lipca 2020 odbyło się w Gdańsku jedno z dwóch seminariów regionalnych zaplanowanych w ramach projektu “Razem przeciw ubóstwu i wykluczeniu” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W ramach seminarium “Housing First a inne formy wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dostępne w Polsce” zaprezentowana została metoda “Najpierw mieszkanie”, realizowana w Gdańsku przez koordynatora projektu p. Piotra Olecha, zaprezentowana została Karta Praw Osób Bezdomnych przez Z-ca Dyrektora MOPR p. Agnieszkę Chomiuk a następnie odbyła się dyskusja z uczestnikami różnych form wsparcia na temat zalet i wad każdej z dostępnych metod.

W dniu 18 lipca odbyły się wizyty studyjne w mieszkaniach oraz w domu wspomaganym “Dolne Młyny”.