NOWEFIO na lata 2021 – 2030: WRZOS zabrał głos w konsultacjach Regulaminów konkursu na rok 2021 i co z tego wynikło

Na początku 2021 r. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadził konsultacje społeczne projektu Regulaminu konkursu w edycji 2021[1]. Dla przypomnienia, w latach 2021 – 2030 obowiązuje Program NOWEFIO, jest to kontynuacja znanego zapewne wielu organizacjom Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – programu rządowego skierowanego na rozwój zaangażowania i aktywności obywatelskiej osób i organizacji pozarządowych. Co roku kilka tysięcy organizacji pozarządowych składa wnioski w konkursie organizowanym w ramach FIO. Zasady składania wniosków, ich oceny, zawierania umowy na realizację projektu określa właśnie Regulamin. Dlatego warto zabierać głos i konsultować jego treść, bo ma on wpływ na zasady dotyczące samego konkursu, jak i realizacji projektów w ramach FIO.

 

WRZOS wziął udział we wspomnianych konsultacjach. Nie byliśmy jedyni – zgłoszono łącznie 88 uwag (co wynika z zestawienia przygotowanego przez NIW i rozsyłanego do uczestników konsultacji[2]). Zgłosiliśmy szereg uwag i propozycji – część z nich została przyjęta przez NIW i uwzględniona w Regulaminie konkursu na 2021 r.

 

  • Skutecznie zabiegaliśmy o podwyższenie wysokości stawek służących przeliczeniu/wyliczeniu wartości wkładu własnego. W efekcie zgłoszonej przez WRZOS propozycji w konkursie w ramach NOWEFIO w 2021 r. obowiązują nowe stawki przeliczeniowe dotyczące wartości godziny pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu, i tak:

– stawka dotycząca wyliczenia godziny pracy wolontariusza w przypadku prac administracyjnych/pomocniczych to 35 zł;

– stawka dotycząca zaangażowania wolontariusza-eksperta czy specjalisty wzrosła do 120 zł/godz.

Wysokość tych stawek jest o tyle ważna, że służą one wyliczeniu wkładu własnego wnoszonego do projektu w postaci pracy wolontariuszy (wkład własny osobowy).

 

  • W zasadach dotyczących realizacji projektów przez Operatorów mikrograntów w ramach NOWEFIO (priorytet I) zabiegaliśmy o adekwatne uwzględnienie potrzeby finansowania działań animacyjnych i edukacyjnych, które mają być także obowiązkowo realizowane obok przyznawania mikrograntów. Po naszej uwadze w prowadzono w Regulaminie zapis określający, że minimalna wartość środków jaką Operator musi przeznaczyć na mikrodotacje to 60% środków jakimi on dysponuje. To ważna informacja dla Operatorów (organizacji, które będą w regonach dysponować środkami na przyznawanie mikrograntów w ramach NOWEFIO, prowadzić działania animacyjne i edukacyjne w tym zakresie)!

 

W zestawieniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji odniesiono się, w formule wyjaśnienia, do uwagi WRZOS odnoszącej się do braku jasności doboru zakresu jednego z kryteriów strategicznych dotyczącego dodatkowego punktowego premiowania ofert ukierunkowanych na ściśle określone cele (wskazane w Regulaminie konkursu). Wskazywaliśmy, że dla transparentności procedury dot. wyboru ofert i wyznaczenia kryteriów strategicznych wskazane byłoby dookreślenie podstaw dokonania takiego a nie innego wyboru obszarów/tematyki, np. priorytetowe polityki publiczne rządu wskazane w konkretnych programach/strategiach rządowych obowiązujących w danym okresie, ustanowienie danego roku kalendarzowego rokiem dedykowanym np. jakiejś́ grupie społecznej, upamiętnieniu wydarzenia historycznego itp. (np. rok 2020 r. był ustanowiony przez Rzecznika Praw Pacjenta Rokiem Seniora). W formule wyjaśnienia Narodowy Instytut Wolności wskazał, że kryterium 4 zostało określone w celu promowania kluczowych obszarów polityk publicznych – nie wskazano jednak, o które polityki publiczne chodzi.

 

W rozstrzygnięciach i ustosunkowaniu się przez NIW do zgłoszonych uwag znalazły się także wyjaśnienia do naszych uwag i propozycji, które zostały odrzucone. Trudno mówić o konsultacjach publicznych, które ze swej istoty zakładają możliwość wprowadzania zmian i wpływania na kształt projektowanego dokumentu, gdy jako podstawę odrzucenia zgłoszonej propozycji przedstawia się informacje, że w Regulaminie już uregulowano te kwestie…

 

 

Z uwagami zgłoszonymi do propozycji Regulaminu konkursu w edycji 2021 w ramach Programu NoweFIO można zapoznać się tu: https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Zestawienie_uwag-2021-FIO.pdf

 

Tymczasem do 29 marca trwa nabór wniosków w konkursie, którego projekt Regulaminu konsultował WRZOS. Więcej o naborze wniosków można przeczytać tu:  https://niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/

 

 

 

[1] https://niw.gov.pl/konsultacje-spoleczne-regulaminu-nowefio-2021/

[2] https://www.niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Zestawienie_uwag-2021-FIO.pdf