Zapraszamy na kolejne, ósme już Seminarium, z serii szesnastu w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, które organizujemy tym razem w województwie lubelskim.

Tym razem wspólnie z Liderem Regionalnym Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy HUMANUS, Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, a także Partnerem merytorycznym Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie zapraszamy na spotkanie, w czasie którego chcemy z uczestnikami porozmawiać o:
• procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
• uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
• Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa lubelskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Zapraszamy do udziału w Seminarium organizacje pozarządowe, PES czy PS, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Seminarium odbędzie się 25 października 2022 r., w Inkubatorze Technologicznym w Lublinie przy ul. Frezerów 3, w godzinach 10.00-14.30.

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 21 października 2022:

 

 

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG