List otwarty do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia prac nad strategią rozwoju usług społecznych i zdrowotnych oraz procesu deinstytucjonalizacji w Polsce

Stanęliśmy przed wyzwaniem zaprojektowania zmiany systemowej w obszarze usług publicznych. To dziś wykuwa się kształt wsparcia, jakie państwo zaoferuje nam – obywatelom w kolejnych latach. Możemy i chcemy mieć wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądać życie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, osób w kryzysie zdrowia psychicznego, dzieci i młodzież pozbawiona opieki rodzicielskiej oraz osób w kryzysie bezdomności i innych obywateli, którzy powinni mieć dostęp do efektywnych usług publicznych, szanujących ich podmiotowość i dających szansę na jak najbardziej niezależne życie. Unia Europejska oczekuje od Polski przygotowania strategii, która będzie odpowiedzą na to wyzwanie.

Szereg organizacji obywatelskich, spółdzielni, osób indywidualnych oraz podmiotów publicznych od blisko roku zaangażowanych jest w pracę nad tą strategią, ale już wiemy, że dotychczasowe ramy prowadzonych na zaproszenie Ministerstwa Rodziny prac, okazały się zbyt wąskie, by ich efekty mogły sprostać wyzwaniom, jakie – jako starzejące się społeczeństwo, ale także ludzie, coraz bardziej świadomi swoich potrzeb – napotkamy w niedalekiej przyszłości. Niestety nasze apele do osób odpowiedzialnych za pracę nad strategią ze strony Ministerstwa Rodziny, pozostały bez odpowiedzi, a sprawa jest i ważna, i pilna, coraz pilniejsza. Jednocześnie chcemy zdecydowanie powiedzieć, że nie godzimy się na rozwiązania połowiczne, ani utrwalanie istniejącego dziś status quo.

Dlatego postanowiliśmy zwrócić się do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów z apelem o stworzenie warunków do współpracy strony społecznej z administracją, które umożliwiłyby dialog i które dawałyby szansę na wypracowanie dobrych rozwiązań w tej ważkiej i delikatnej materii. Dotychczasowe próby zintegrowania działań i wspólnej pracy nie dają zadowalających efektów. Dlatego też formujemy ten apel, który traktujemy jako próbę przeniesienia debaty i prac na poziom ponadresortowy, przedstawiając jednocześnie propozycje postulowanych zmian. Treść listu do Prezydenta RP I Prezesa Rady Ministrów publikujemy poniżej

Apelujemy do najwyższych władz w Polsce w swoim imieniu, ale też w imieniu wszystkich tych osób, których głos jest mało słyszalny i słuchany. Jako przedstawiciele organizacji obywatelskich oraz instytucji odpowiedzialnych za koordynację polityki społecznej, mamy przywilej i obowiązek, by ten apel dziś sformułować.

Jednocześnie apelujemy do organizacji, instytucji i osób indywidualnych, którym bliski jest nasz sposób myślenia i nasze postulaty o dalsze podpisywanie niniejszego listu, tak aby uświadomić rządzącym, przed jakim wyzwaniem stoimy i z jak istotną zmianą mamy do czynienia.

 

* * *

List do do Prezydenta i Premiera RP do pobrania (pdf):

https://www.wrzos.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/listdopremieraiprezydentastrategiideinstytucjonalizacji.pdf

Podpisy można składać na portalu ngo.pl:

https://publicystyka.ngo.pl/rozwoj-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-to-koniecznosc-apel-do-prezydenta-i-premiera