Zapraszamy na kolejne, szóste już, Seminarium z serii szesnastu w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, które organizujemy tym razem w województwie śląskim.

Wspólnie ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Liderem Regionalnym oraz  partnerem Miastem Częstochowa, z udziałem  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zapraszamy na spotkanie, w czasie którego chcemy z uczestnikami porozmawiać o:

  • procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
  • uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
  • Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalne dla województwa śląskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Szczególnie mocno zapraszamy na spotkanie przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Seminarium odbędzie się 20 września 2022 r., w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, w godzinach 10.30-15.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 16 września:

 

 

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG