WRZOS zainicjował powstanie listu, w którym apelujemy o uwzględnienie w rozwiązaniach prawnych możliwości obejmowania wsparciem wszystkich osób – nie tylko obywateli Ukrainy – migrujących do Polski w związku z wojną na Ukrainie w ramach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza placówek  specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej, w korzystaniu z usług pomocy społecznej.

Zwracamy w nim też uwagę, że obecne rozwiązania prawne uniemożliwiają obejmowanie wsparciem tych osób w ramach rozwiązań, które funkcjonują w ramach ekonomii społecznej, w szczególności z zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych i udziału w jednostkach zatrudnieniu socjalnego.

Upominamy się także o przeniesienie wszystkich polskich dzieci poniżej 10 roku życia z instytucjonalnej pieczy zastępczej do pieczy rodzinnej, aby, w sytuacji wciąż niedostatecznego wsparcia rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, móc kwaterować w ich miejsce ukraińskie grupy dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, wymagające pozostania w tym samym kręgu językowym i kulturowym.

Proponujemy zmiany prawne w konkretnych ustawach, w tym w projektowanej tzw. specustawie (czyli Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

List podpisały organizacje zrzeszone we WRZOS: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Federacja Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP,  Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP, Federacja Mazowia, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, a także Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja „Merkury”, Fundacja Pomocy Wzajemnej “Barka”, Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Stowarzyszenie Nasz Bocian.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią listu:

Apel organizacji ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy