Projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt dotyczy wypracowania i wdrożenia „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”– kompleksowego i profesjonalnego systemu procedur, zasad współpracy, komunikacji, pozyskiwania, przepływu informacji, uzgadniania stanowisk i włączania się w proces konsultacji społecznych – osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem społecznym i organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją szczebla samorządowego i rządowego w kształtowaniu polityki społecznej, szczególnie w obszarze pomocy i usług społecznych.

 

Wdrożenie wypracowanych w projekcie rozwiązań będzie polegało na zastosowaniu w praktyce w 16 województwach składających się na Model, zasad i procedur włączania się w proces konsultacji społecznych, osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem i organizacji, w ramach kluczowych wybranych polityki społecznej.  Dla potrzeb wdrażania Modelu powołane zostaną w każdym województwie Regionalne Platformy Społeczne, złożone z przedstawicieli osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem, organizacji pozarządowych i administracji. Ich zadaniem będzie analiza, wybór kluczowych obszarów polityki społecznej i dyskusja nad możliwościami włączenia się w tym zakresie w konsultacje społeczne przy zastosowaniu Modelu.

Wdrożenie Modelu w poszczególnych województwach będą koordynować przeszkoleni w tym celu Regionalni Specjaliści ds. Modelu i Regionalni Konsultanci ds. Modelu.

 

Główne działania projektowe:

  • opracowanie Partycypacyjnego Modelu Współdziałania
  •  przeprowadzenie, w ramach Akademii Partycypacji Społecznej, cyklu szkoleń dla 16 Regionalnych Specjalistów ds. Modelu i 16 Regionalnych Konsultantów ds. Modelu
  • wdrożenie Modelu w 16 województwach, w tym powołanie i prace Regionalnych Platform Społecznych
  • organizacja wojewódzkich debat socjalnych
  •  bieżący monitoring prac legislacyjnych w obszarze polityki społecznej
  • powołanie i prace Grupy Ekspertów Społecznych  merytoryczne wspierających wdrażanie Modelu
  • opracowanie „case study” nt. włączania osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem w kształtowanie polityki społecznej w Portugalii
  • opracowanie publikacji opisującej Model
  • organizacja ogólnopolskiego seminarium upowszechniającego poświęconego problematyce angażowania osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem społecznym i współpracy z organizacjami i administracją we współkształtowaniu polityki społecznej

 

Partnerzy:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Portugalska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu

 

Okres realizacji projektu: listopad 2014r. – styczeń 2016r