Projekt “Otoczenie prawne organizacji pozarządowych” w ramach którego powstały propozycje postulatów zmian w ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie, finansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Trzeci Sektor.

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest jednym z ważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Na mocy zawartych w niej przepisów wprowadzono pojęcie działalności pożytku publicznego oraz podzielono działalność statutową organizacji na odpłatną i nieodpłatną. Opisano zasady prowadzenia tej działalności oraz procedury kontroli i nadzoru. Zdefiniowany też został wolontariat oraz opisane zostały zasady dobrowolnego wykonywania świadczeń na rzecz organizacji.
Ustawowo nałożony został na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi, który został obudowany przepisami określającymi tryb zlecania zadań publicznych. Utworzono Radę Pożytku Publicznego, organ doradczo-opiniodawczy ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.
Po trzech latach obowiązywania ustawy, zarówno rząd jak i organizacje przygotowują się do wprowadzenia w przepisach zmian, mających na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji i lepsze powiązanie inicjatyw obywatelskich z realizacją zadań publicznych. Dyskusja nad projektowanymi zmianami mają zarówno technicznych aspektów funkcjonowania ustawy, w tym usprawnienia obowiązujących procedur i relacji między inicjatywami obywatelskimi a administracją publiczną, jak propozycji o charakterze bardziej ogólnym. Ważnym jest, aby organizacje nie tylko miały świadomość, w jakich obszarach ta dyskusja się toczy, ale i mogły zaznaczyć swoje stanowisko poprzez udział w konsultacjach niektórych z propozycji wysuwanych zarówno przez przedstawicieli trzeciego sektora, jak i administrację publiczną.

Konsultacje wybranych postulatów obejmą różne obszary obowiązywania ustawy. Niektóre z wybranych tez wydają się organizacjom kontrowersyjne, inne zaś służyć mają zwiększeniu przejrzystości funkcjonowania organizacji realizujących cele pożytku publicznego. W procesie badania rządowego projektu nowelizacji ustawy, przekazanego nam przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przy uwzględnieniu rekomendacji wysuniętych przez Radę Ekspertów Społecznych funkcjonującą przy projekcie, sformułowano ogółem IX problemów, skupionych wokół następujących obszarów:
I.    Obowiązek wykazywania sposobu wydatkowania 1 ℅ przez OPP.
II.    Wprowadzenie odpowiedzialności osobistej członków organów zarządczych i kontrolnych.
III.    Spółki jako organizacje pozarządowe.
IV.    Odebranie organizacjom pożytku publicznego możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
V.    Umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności pod warunkiem adresowania ich do różnych grup odbiorców.
VI.    Wprowadzenie sankcji za nieuchwalenie programu współpracy.
VII.    Rozbicie procedury konkursowej na dwie odrębne dla niewielkich i większych środków finansowych na realizację projektu.
VIII.    Dopuszczenie do otwartego konkursu ofert podmiotów podległych lub nadzorowanych przez organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert.
IX.    Zniesienie limitów wynagrodzeń dla działalności odpłatnej.
Postulaty zostały rozpisane według modelu wykorzystanego w 2005 r. do konsultacji propozycji zmian w przepisach VAT. Obudowane zostały krótkim opisem obecnego stanu prawnego oraz symulacją pozytywnych i negatywnych konsekwencji ich wprowadzenia. Moduł do głosowania online zostanie uruchomiony w pierwszych dniach września w serwisie www.konsultacje.ngo.pl
Konsultacje potrwają miesiąc a zagregowane wyniki zostaną opracowane w formie raportu i przekazane Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz wykorzystane w procesie rzecznictwa. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby udział w nich wzięło jak najwięcej organizacji pozarządowych, zarówno posiadających status pożytku publicznego, jak i tych, które nie są posiadaniem go zainteresowane. Zapraszamy głosujące organizacje do zgłaszania własnych uwag i uzupełnień – formularz głosowania będzie przewidywał taką możliwość. Tworzenie przyjaznych organizacjom rozwiązań prawnych oraz polepszanie relacji z administracją publiczną jest bowiem wspólną sprawą wszystkich podmiotów tworzących trzeci sektor. Projekt “Otoczenie prawne organizacji pozarządowych” w ramach którego powstały propozycje postulatów zmian w ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie, finansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Trzeci Sektor.

Wspierają nas

Projekt “Otoczenie prawne organizacji pozarządowych” w ramach którego powstały propozycje postulatów zmian w ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie, finansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Trzeci Sektor.

Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:
•    wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego
•    propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa
•    rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
W swojej działalności Fundacja:
•    jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
•    nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków;
•    odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne w naszym życiu społecznym;
•    przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.
Swoje zadania Fundacja realizuje w ramach jedenastu programów krajowych i międzynarodowych. Zajmują się one rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem dotacji oraz monitorowaniem sposobu i efektów wykorzystania przekazanych środków finansowych, a także działaniami operacyjnymi – organizowaniem debat i konferencji, spotkań, szkoleń.
•    więcej na: http://www.batory.org.pl/ofund/index.htm
Program Trzeci Sektor finansowany jest przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

Program realizowany jest w latach 2003-2006, we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

Celem programu jest inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Zależy nam na tym, by organizacje – działając na rzecz dobra publicznego – współpracowały ze sobą i z innymi partnerami społecznymi (samorządem, przedsiębiorcami, wolontariuszami), by były dobrze zarządzane i umiały odpowiedzialnie gospodarować powierzonymi funduszami. Będziemy pracować nad stworzeniem przyjaznego otoczenia prawno-podatkowego dla organizacji pozarządowych w Polsce, nad budowaniem podstaw ich stabilności finansowej oraz promowaniem rodzimej filantropii na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Zadania programu podzieliliśmy na cztery moduły tematyczne:
1.    Budowanie przyjaznego dla organizacji pozarządowych środowiska społeczno-prawnego
2.    Partnerstwo dla III sektora
3.    Upowszechnianie nowych modeli finansowania inicjatyw obywatelskich
4.    Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych.
•    Więcej na: http://www.batory.org.pl/trzeci/index.htm