Termin: wrzesień 2005 – październik 2006

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadr organizacji społecznych zrzeszonych we WRZOS. Chcemy uczyć jak sprawnie zarządzać organizacją, jak aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak podnosić jakość usług socjalnych. W 15 województwach  od lutego do października 2006 r. w ramach trzech modułów tematycznych odbędzie się cykl szkoleń i konsultacji:

 

1. Zarządzanie Organizacja Pozarządową:

– Praca projektem

– Zarządzanie finansami

– Zarządzanie zespołem

– Zamówienia publiczne

– Marketing, PR, sponsoring w NGO

 

2. Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego:

– Wybrane zagadnienia z Funduszy Strukturalnych i Programów Operacyjnych

– Budowa projektów

– Zasady składania wniosku o dofinansowanie projektu z EFS

– Wybrane zagadnienia z planowania budżetu projektu i jego realizacji

– Podstawowe zasady zarządzania projektem

 

3. Usługi Socjalne:

– Usługi socjalne

–  Rozwijanie usług socjalnych

–  Standardy etyczne działań pomocowych

– Standaryzacja usług socjalnych

–  Finansowanie usług socjalnych

 

Założeniem projektu jest aby z oferty szkoleniowej i doradczej mogli skorzystać:

– członkowie organizacji,

– pracownicy,

– wolontariusze,

– organizacji członkowskich WRZOS oraz inne osoby zaproszone przez te organizacje.

 

Dla lepszej organizacji działań w 15 województwach  utworzone zostały Regionalne Punkty Konsultacyjne, wyposażone m.in. w sprzęt komputerowy.  W każdym z punktów pracuje trzech konsultantów, którzy zostali przeszkoleni do tego, aby doradzać organizacjom. Z porad można korzystać w ramach odbywanych przez konsultantów dyżurów. Regionalni konsultanci prowadzą także rekrutację na szkolenia. Cykl szkoleniowy obejmuje trzy dwudniowe spotkania, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę w ramach jednego z wymienionych wcześniej modułów tematycznych.
Projekt WRZOS realizowany jest w partnerstwie z 15 związkami  regionalnymi.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.