Celem projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną” jest zwiększenie zdolności NGO do opiniowania dokumentów dotyczących polityki społecznej oraz popularyzacja założeń europejskiej polityki społecznej i jej wpływu na politykę w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Był realizowany do 30 września 2014 r.

 

Projekt służy stworzeniu podstaw włączenia organizacji socjalnych zrzeszonych we WRZOS i Polskim Komitecie EAPNdo dialogu obywatelskiego na poziomie krajowym i europejskim.

Główne działania przewidziane w projekcie to:

 • monitoring ustawodawstwa polskiej i europejskiej polityki społecznej;
 • przygotowywanie stanowisk, opinii, analiz dotyczących projektów aktów prawnych, strategii europejskich i krajowych w zakresie europejskiej i polskiej polityki społecznej, szczególnie z zakresu ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 • rzecznictwo na rzecz realizacji postulatów organizacji socjalnych w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez organizowanie debat, seminariów na temat bieżących problemów polityki społecznej, prezentowanie stanowisk organizacji socjalnych w tym zakresie, budowanie dialogu obywatelskiego;
 • promowanie konsultacji społecznych jako skutecznej metody partycypacji obywatelskiej w kreowaniu polityki społecznej;
 • wymiana doświadczeń z partnerem zagranicznym (The Poverty Alliance);
 • popularyzacja wśród organizacji pozarządowych i w społeczeństwie europejskiej polityki społecznej.

 

Wśród realizowanych zadań znajdują się:

 • organizacja debat ogólnopolskich poświęconych tematyce walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • organizacja seminarium z udziałem partnera zagranicznego, poświęconego prezentacji doświadczeń brytyjskiej sieci EAPN;
 • organizacja seminariów lokalnych, promujących europejską politykę społeczną i zaangażowanie obywateli w formułowaniu i wdrażaniu opinii, strategii;
 • wydawanie Elektronicznych Biuletynów Informacyjnych, zawierających zbiór najważniejszych, aktualnych informacji z obszaru polityki społecznej;
 • tłumaczenie wybranych, istotnych z punkty widzenia tematyki realizowanego projektu, publikacji na język polski;
 • przygotowanie i publikacja podręcznika wyjaśniającego europejską politykę społeczną dotyczącą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • prezentowanie ekspertyz, stanowisk, opinii w odniesieniu do kluczowych dokumentów dotyczących kształtu i kierunku polityki społecznej na poziomie krajowym i europejskim;
 • opracowanie ekspertyzy/case study opisującej brytyjskie doświadczenia z zakresu rzecznictwa i wdrażania europejskiej polityki społecznej;
 • prowadzenie kampanii społecznej promującej konsultacje społeczne i europejską politykę społeczną.

 

W celu zapewnienia jak najwyższej wartości merytorycznej projektu, powołana została Rada Ekspertów Społecznych, w skład której weszli specjaliści od lat zajmujący się problematyką wykluczenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu.

 

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2014 r.

 

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.