Dlaczego Lisków?

Przywoływany w nazwie naszego projektu Lisków, wieś koło Kalisza, stanowi przykład udanej mobilizacji społeczności lokalnej na rzecz jej reintegracji i rozwoju. W dwudziestoleciu międzywojennym ta biedna i dotknięta towarzyszącymi biedzie plagami społecznymi wieś została przekształcona – dzięki księdzu społecznikowi, Wacławowi Blizińskiemu – w dynamiczną i prosperującą społeczność. Motywując i włączając do współpracy parafian, ksiądz zakładał spółdzielnie, szkoły, cegielnię. Co więcej, instytucje te – dzięki zorganizowaniu się mieszkańców, ich współdziałaniu, zrozumieniu wspólnych celów i wzajemnemu zaufaniu – dynamicznie się rozwijały. Lisków jest więc symbolem nie tylko tradycji kooperacji w przedsiębiorczości, ale także symbolem zmiany – przeobrażeń społecznych i gospodarczych dokonanych dzięki liderom i wspólnymi siłami społeczności lokalnej.

Dlaczego partnerstwo?

Projekt W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Kierujemy się w nim głównymi zasadami Programu EQUAL:

* Partnerstwo. Nasz projekt realizowany jest przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju, oparte na zasadzie współpracy wielu instytucji i organizacji, a nie przez pojedynczego projektodawcę.
* Współpraca ponadnarodowa. W pierwszym etapie realizacji projektu nawiążemy współpracę z partnerem zagranicznym, a Partnerstwo na rzecz Rozwoju zostanie włączone do Partnerstwa Ponadnarodowego.
* Podejście tematyczne. Projekt koncentruje się na wybranych problemach, a nie na grupach docelowych.
* Innowacyjność. Testujemy nowe rozwiązania służące zwalczaniu dyskryminacji na rynku pracy.
* Zaangażowanie grup dyskryminowanych. Do działań w ramach Partnerstwa będziemy włączać grupy dyskryminowane na rynku pracy.
* Upowszechnianie rezultatów i włączanie ich do głównego nurtu polityki. Zamierzamy upowszechniać testowane rozwiązania, także poprzez włączanie się w system wymiany doświadczeń i sieci tematycznych.

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków jest rozwijanie polskiego modelu przedsiębiorczości społecznej. Celem szczegółowym jest wypracowanie i sprawdzenie w praktyce modelowej strategii mobilizowania społeczności lokalnych do tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Strategię tę chcielibyśmy wdrażać w społecznościach lokalnych z powiatów, w których występuje przewaga ludności wiejskiej oraz utrudniony dostęp do rynku pracy.
Zakładamy, że formy przedsiębiorstw społecznych powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnych społeczności lokalnych, a same społeczności powinny aktywnie uczestniczyć w formułowaniu założeń i priorytetów dotyczących rozwoju tego rodzaju przedsiębiorczości.
Rezultatami projektu będą:

* Przedsiębiorstwa społeczne stworzone w czterech powiatach, w formach organizacyjnych dostosowanych do potrzeb i potencjału poszczególnych społeczności.
* Opublikowany przewodnik poświęcony tworzeniu przedsiębiorstw społecznych w społecznościach wiejskich.
* Przeprowadzone rzecznictwo interesów, które doprowadzi do włączenia doświadczeń dotyczących przedsiębiorczości społecznej, zebranych w trakcie realizacji projektu, do spójnego systemu prawnego i instytucjonalnego polityki społeczno-gospodarczej w Polsce.

Inicjatorami Partnerstwa na Rzecz Rozwoju W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych (organizacja zarządzająca) www.isp.org.pl , Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) www.filantropia.org.pl i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS www.wrzos.org.pl.

Więcej – www.liskow.org.pl