Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w Polsce.

Termin: listopad 2005 – kwiecień 2007

Cel projektu

Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Samopomocy.

 

Zadania Centrum:

1. Przeprowadzenie badań struktur Samopomocowych (w ramach projektu pilotażowego w następujących województwach, dobranych przy uwzględnieniu zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego: lubuskim, lubelskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim)

2. Monitoring ich rozwoju

3. Wypracowywanie rekomendacji dotyczących optymalizacji warunków brzegowych (prawnych, administracyjnych i finansowych).

Centrum Kompetencyjne Samopomocy jest autonomiczną częścią struktury organizacyjnej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.

 

Badania

 Badania dotyczą grup samopomocowych działających w formie stowarzyszenia zarejestrowanego i grup nieformalnych. Dla każdej z tych grup zostanie przyjęta określona metodologia.

W ramach procesu badawczego w każdym z wybranych województw będą zbierane następujące dane:

– liczba grup samopomocowych

– rodzaj ich działalności

– administracyjne warunki brzegowe ich pracy

– sposoby finansowania

– identyfikacja grup docelowych z uwzględnieniem ich problemów

Badania zostaną przeprowadzane przy pomocy związków regionalnych WRZOS.

Na podstawie wyników badań zostanie przygotowany raport o stanie i perspektywach samopomocy w Polsce, który będzie stanowić podstawę do stworzenia Zielonej Księgi Samopomocy. Projekt raportu zostanie przedstawiony Radzie Samopomocy.

 

Rada Samopomocy

 Do udziału w Radzie zostali zaproszeni:

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego i Wolontariatu, Departament Polityki i Integracji Społecznej)
 • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
 • Zarząd WRZOS
 • Przedstawiciele związków regionalnych WRZOS z pięciu województw
Funkcje Rady:
 • Monitorowanie przebiegu badań
 • Dyskusja na temat raportu
 • Formułowanie, konsultowanie rekomendacji dotyczących: regulacji prawnych, praktyki administracyjnej, wsparcia i finansowania grup

W ramach projektu pilotażowego odbędą się cztery posiedzenia Rady. W trzecim i czwartym posiedzeniu Rady uczestniczyć będą eksperci z Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego.

 

Definicja grupy samopomocowej

Po dyskusji na posiedzeniu Rady Samopomocy przyjęta następującą definicję samopomocową opartą o definicję z publikacji Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim Załuska, M., Toczyski. W., Leś. E., Boczoń. J., 1996.. W: M. Załuska i J. Boczoń. (red.). Warszawa: Wyd. Interart.

„Grupy samopomocowe są dobrowolnymi, małymi strukturami grupowymi, nastawionymi na wzajemną pomoc i osiągnięcie określonego celu. Zwykle tworzone są przez ludzi uznających się za równych sobie, którzy skupili się, by pomóc w zaspokojeniu wspólnej potrzeby, przezwyciężaniu wspólnego upośledzenia lub utrudniających życie problemów oraz osiągnięcia pożądanych zmian społecznych i (lub) osobowościowych. Założyciele i członkowie takich grup uważają, że ich potrzeby nie są lub nie mogą być w pełni zaspokojone przez instytucje społeczne lub za ich pośrednictwem. Grupy samopomocy kładą nacisk na wzajemne oddziaływanie twarzą w twarz i na osobistą odpowiedzialność swoich członków. Często dostarczają pomocy materialnej, jak również wsparcia emocjonalnego. Są zorientowane przyczynowo i propagują idee oraz wartości, dzięki którym ich członkowie mogą wzbogacać swoje poczucie tożsamości”.

 

Planowane działania

 • 4 posiedzenia Rady Samopomocy
 • Przeprowadzenie procesu badawczego
 • Opracowanie i wydanie raportu na temat samopomocy
 • Przygotowanie analizy na temat grup samopomocowych w Niemczech
 • Promocja raportu i dyskusja publiczna na temat samopomocy
 • Zorganizowanie konferencji na temat samopomocy