Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych rozpoczęła realizacje projektu „ Akademia profesjonalnej kadry pomocy społecznej”, który potrwa do marca 2008 roku.

O projekcie

 

Misja

Badania przeprowadzone w 2006 r. przez MCPS we współpracy z WRZOS-em pokazują znaczny deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnej pomocy osobom bezrobotnym oraz wykluczonym, zarówno wśród pracowników warszawskich instytucji pomocy społecznej, jak również wśród działających w tej dziedzinie mazowieckich organizacji pozarządowych.
Mimo to, należy podkreślić znaczną determinację badanych do podnoszenia własnych kompetencji, samokrytyczną ocenę własnych umiejętności i chęć poszerzenia wiedzy, która pozwoli na udzielanie osobom bezrobotnym fachowych porad w zakresie wyboru czy zmiany zawodu, z drugiej strony umożliwi samodzielne tworzenie projektów aktywizujących zawodowo i społecznie osoby zagrożone trwałym wykluczeniem i pozyskiwanie na ten cel środków z funduszy unijnych.
Projekt Akademia profesjonalnej kadry pomocy społecznej, realizowany przez WRZOS jest odpowiedzią na powyższe potrzeby deklarowane przez warszawskich pracowników ogólnie rozumianej pomocy społecznej. Naszym zamiarem jest udzielenie pomocy w kształceniu odpowiedzialnych i sprawnych kadr pomocy społecznej. Chcemy także by nasz projekt stał się okazją do nawiązania kontaktów i zarzewiem współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji pomocy społecznej z sektora samorządowego i pozarządowego, co jest jednym z założeń dokumentów regionalnych w tym Strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej dla woj. Mazowieckiego.

 

Cel projektu

Celem projektu jest przeszkolenie 120 przedstawicieli administracji samorządowej oraz przedstawicieli sektora pozarządowego w Warszawie, jak również wyposażenie ich w niezbędne umiejętności, dzięki którym będą mogli aktywnie wspierać osoby zagrożone bezrobociem i poszukujące pracy. Projekt ma wymiar lokalny z możliwością implikowania w innych regionach Polski.

 

Działania

Od marca 2007 roku do końca trwania projektu WRZOS uruchomi 4 kursy szkoleniowe dla asystentów doradców zawodowych, przygotowujące w zakresie podstawowych obszarów i usług poradnictwa zawodowego, zasad prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego, najnowszych metod pracy w pracy z klientem oraz umiejętności doradczych oraz 4 kursy dla konsultantów ds. projektów w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS, stosowania prawa zamówień publicznych, stosowania instrumentów rynku pracy oraz tworzenia partnerstw (organizacji pozarządowych z administracją samorządowa).
Zajęcia prowadzone będą przez wysokiej klasy ekspertów i lektorów języka angielskiego, częściowo przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych (laptop, rzutnik), tak aby zwiększyć ich przejrzystość i atrakcyjność. Dodatkowo warsztaty dla asystentów będą realizowane z użyciem kamery wideo, a warsztaty dla konsultantów w salach komputerowych (wypełnianie wniosków w Generatorze Wniosków).
Także w marcu 2007 rozpocznie się kurs języka angielskiego dla uczestników na różnych poziomach. W czasie kursu będzie wykorzystywane słownictwo specjalistyczne związane z rynkiem pracy i pomocą społeczną. Uczestnicy kursu zostaną zaopatrzeni w podręczniki do nauki języka.

 

 

NASI TRENERZY

 

Moduł 1: Asystent doradcy zawodowego

Agnieszka Maciejowska

– absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada licencję doradcy zawodowego I stopnia, doświadczenie zarówno w pracy dydaktyczno-naukowej (m.in. asystentura w Instytucie Psychologii UJ), jak również szkoleniowej (m.in. dwa cykle szkoleń zorganizowanych na zlecenie ROPS w Krakowie). Od 2000 roku pracuje jako doradca zawodowy w krakowskim WUP-ie, prowadzi także zajęcia z „Doradztwa zawodowego” dla nauczycieli studiów podyplomowych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

 

Jolanta Nosal

– absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, licencjonowany doradca zawodowy i szkoleniowiec z zakresu zagadnień rynku pracy oraz problematyki aktywizacji zawodowej; multiplikator Metody Edukacyjnej Orientacji Zawodowej. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego (m.in. Akademia Pedagogiczna w Krakowie), pełni też funkcję psychologa-konsultanta w ZUS-ie oraz orzecznika-doradcy zawodowego w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

Krzysztof Puc

– absolwent socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, doktorant pedagogiki w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz doradca zawodowy. Współtwórca podręcznika dla doradców zawodowych „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”; dyrektor, trener i szkoleniowiec w Krakowskim Centrum Dialogu Społecznego. Aktualnie prowadzi wykłady na kierunku „doradztwo zawodowe” (studia podyplomowe) w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

 

Moduł 2: Konsultant ds. projektów

Joanna Kica

– absolwentka AWF w Krakowie, ukończyła podyplomowe studia menadżerskie, aktualnie realizuje studia doktorskie w Szkole Głównej Handlowej; kierownik działu programowo-projektowego PFRON, członek Rady Programowej Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS, członek Roboczego Zespołu ds. Opracowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Przeprowadziła liczne szkolenia oraz warsztaty dot. przygotowania wniosków i realizacji projektów wykorzystujących środki pomocowe z UE.

 

Krzysztof Balon

– dyrektor Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej, zajmuje się m.in. koordynacją współpracy Parytetowego Związku Socjalnego (niemiecka organizacja parasolowa skupiająca ok. 10 tys. socjalnych organizacji pozarządowych) z Polską  i innymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Brał udział w pracach nad Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, był także członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji. Ukończył podyplomowe studia zarządzania socjalnego w Berlinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz realizacji europejskich projektów w dziedzinie polityki społecznej i zwalczania wykluczenia społecznego.

 

Jarosław Pichla

– absolwent zarządzania i marketingu UMCS w Lublinie, doktorant Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, ukończył też podyplomowe studia w zakresie „Zarządzania projektami europejskimi oraz prawa UE”. Aktualnie pracuje w IPiSS przy projekcie badawczym w ramach działania 1.1 SPO RZL oraz jako trener Fundacji Realizacji Programów Społecznych. Posiada umiejętności szkoleniowe i wiedzę merytoryczną w zakresie wykorzystywania środków strukturalnych UE przez organizacje pozarządowe, a także zasad tworzenia projektów na rzecz zasobów ludzkich.

 

Artur Gluziński

– absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; jest członkiem Grupy Zarządzającej na Rzecz Rozwoju „Tu jest praca” realizowanego w ramach IW EQUAL oraz członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania Krajowego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2007. Pracuje jako wykładowca na Podyplomowym Studium Zarządzania Gospodarka Społeczną IPS UW oraz w Collegium Civitas. Współpracuje z wieloma instytucjami i firmami szkoleniowymi.

 

Grzegorz Durak

– absolwent administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Przemyślu, posiada także wykształcenie podyplomowe w dziedzinie zarządzania projektami oraz doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy i kierownik w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu. Posiada kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami EFS, zajmuje się także problematyką przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy i szkoleniami dla bezrobotnych.

Elżbieta Bugajska

– prawnik; obecnie specjalista ds. obsługi prawnej we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Od kilku lat jest związana z sektorem organizacji pozarządowych. Posiada merytoryczną wiedzę i praktykę w zakresie prawno-finansowych aspektów realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

 

Język Angielski:

Zajęcia z języka angielskiego poprowadzą doświadczeni lektorzy z warszawskiej szkoły językowej The TOWER. Szkoła jest ośrodkiem nauczania języków obcych oraz akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI (London Chamber of Commerce and Industry).Centrum Językowe The TOWER jest zarejestrowane w Wydziale Edukacji Starostwa Warszawskiego i podlega kontroli Kuratorium Oświaty, które wystawiło szkole bardzo dobrą oceną za jakość i organizację szkoleń (szczególnie szkoleń dla firm i pracowników). The TOWER prowadzi także stałą współprace merytoryczną z Oxford University Press.

Kontakt do szkoły językowej:

THE TOWER
ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
tel. (22) 6217620
kom. 0 501 775 517
mail. biuro@thetower.com.pl

Linki :

www.efs.gov.pl
www.thetower.com.pl
www.ngo.pl
www.pozytek.ngo.pl
www.ops.pl
www.mcps.mazovia.pl

 

ZESPÓŁ AKADEMII

Agnieszka Krawczyk

Koordynator projektu
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
tel. (22) 826 52 46
e-mail: jacek.s@wrzos.org.pl

 

Zuzanna Sentkowska

Asystentka ds. administracyjno- biurowych

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
tel. (22) 826 52 46
e-mail: zuzanna.s@wrzos.org.pl

 

Magda Kawecka
Asystent projektu ds. szkoleń
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
tel. (22) 826 52 46
e-mail: magdalena.k@wrzos.org.pl

 

Tomasz Sobierajski
Wolontariusz
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
tel. (22) 826 52 46
e-mail: tomasz.s@wrzos.org.pl

 

Paulina Bobrowska
Wolontariuszka
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
tel. (22) 826 52 46
e-mail: paulina.b@wrzos.org.pl