DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandr闚 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Archiwum : Projekty
Akcja Cz這wiek 3
2009-05-27

Projekt: "Tworzenie instrumentów dla poprawy informacji oraz pracy lobbingowej na rzecz osób niepe軟osprawnych w Polsce".

 

Partner niemiecki:

Niemiecki Parytetowy Zwi您ek Socjalny - Zwi您ek Federalny
Forum Osób Niepe軟osprawnych i Chronicznie Chorych w Parytetowym Zwi您ku Socjalnym

Oranienburger Str. 13-14
10178 Berlin

 

Zwi您ek Parytetowy jest jedn z sze軼iu federacji parasolowych niezale積ej opieki socjalnej, do której nale篡 15 zwi您ków regionalnych i 162 ponadregionalnych organizacji cz這nkowskich.
Forum Osób Niepe軟osprawnych i Chronicznie Chorych w Parytecie, jest dobrowolnym, niezarejestrowanym zrzeszeniem organizacji samopomocowych osób niepe軟osprawnych i chronicznie chorych, który jest cz這nkiem Parytetowego Zwi您ku Socjalnego. Forum obecnie zrzesza 38 organizacji zajmuj帷ych si problematyka osób niepe軟osprawnych.

 

Gówny partner projektu:

Wspólnota Robocza Zwi您ków Organizacji Socjalnych WRZOS

Ul. Marsza趾owska 34/50
00-554 Warszawa

 

WRZOS jest zwi您kiem regionalnych federacji socjalnych organizacji NGO's w Polsce. Obecnie zrzesza 15 zwi您ków regionalnych i 5 ponadregionalnych organizacji cz這nkowskich.
Do struktury WRZOS przynale篡 ok. 800 organizacji cz這nkowskich, z czego ok. 30 - 40 % to organizacje pracuj帷e w obszarze niepe軟osprawno軼i lub prowadzone przez osoby niepe軟osprawne.

 

Inni partnerzy w projekcie

8 zwi您ków regionalnych WRZOS z nast瘼uj帷ych województw:

wielkopolskie     Wielkopolska Rada Koordynacyjna - Zwi您ek Organizacji Charytatywnych
kujawsko - pomorskie     Zwi您ek Stowarzysze i Organizacji Spo貫cznych Województwa Kujawsko - Pomorskiego
lubelskie     Forum Lubelskich Organizacji Pozarz康owych FLOP
mazowieckie     Federacja Organziacji S逝瞠bnych MAZOWIA
dolno郵御kie     Dolno郵御ki Zwi您ek Organizacji Pozarz康owych
WROS
opolskie     Opolskie Forum Organizacji Socjalnych OFOS
pomorskie     Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych SUKURS
郵御kie     奸御kie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS

Dane dotycz帷e wsparcia projektu przez administracje rz康ow

Projekt otrzyma wsparcie ideowe od Ministerstwa Pracy i Polityki Spo貫cznej, obecnie Ministerstwa Polityki Spo貫cznej.

 

Cel projektu:

Stworzenie instrumentów poprawy informacji oraz pracy lobbingowej na rzecz osób niepe軟osprawnych w Polsce poprzez za這瞠nie, zarejestrowanie, ustabilizowanie ogólnopolskiego stowarzyszenia ekspertów z這穎nych z osób fizycznych
(osób pracuj帷ych etatowo i wolontarystycznie o wysokim stopniu fachowo軼i, ró積ych organizacji i zwi您ków osób niepe軟osprawnych, organizacji chronicznie chorych, polityków, naukowców i zainteresowanych dziennikarzy).

 

W ramach realizacji projektu w 8 województwach uczestnicz帷ych w projekcie zak豉da si powstanie regionalnych filii stowarzyszenia ekspertów.
W ka盥ym z województw, zwi您ek regionalny stanowi centrum odpowiedzialne za fili stowarzyszenia.
W ramach trwania projektu powstanie strona internetowa, biuletyn informacyjny, jak równie obszerny raport o sytuacji osób niepe軟osprawnych i chronicznie chorych w Polsce.

 

Grupy docelowe projektu

    * osoby niepe軟osprawne upo郵edzone umys這wo i fizycznie
    * osoby chronicznie chore
    * organizacje samopomocowe oraz organizacje pozarz康owe

 

Za這瞠nia

W trakcie realizacji projektu zak豉da si utworzenie stowarzyszenia ekspertów na rzecz osób niepe軟osprawnych, zbierania informacji i wymiany do鈍iadcze pomi璠zy ró積ymi organizacjami zajmuj帷ymi si prac na rzecz osób niepe軟osprawnych w celu rozwini璚ia wspólnej pracy lobbingowej.


Praca lobbingowa, praca z opini publiczn na rzecz osób niepe軟osprawnych organizowana b璠zie poprzez:

    * regularne informacje prasowe na temat sytuacji osób niepe軟osprawnych
    * stworzenie strony internetowej
    * wydawanie biuletynu informacyjnego (4 razy w trakcie trwania projektu) o sytuacji osób niepe軟osprawnych w Polsce, roli pracy lobbingowej i konkretnych wyników tej pracy
    * opracowanie raportu na temat sytuacji osób niepe軟osprawnych w Polsce.

 

Koordynacja projektu

Ze strony niemieckiej zadania w ramach projektu koordynowa b璠 eksperci z Forum Osób Niepe軟osprawnych i Chronicznie Chorych w Parytecie.
Ze strony polskiej koordynatorem projektu b璠zie Wspólnota Robocza Zwi您ków Organizacji Socjalnych WRZOS. Osoby pracuj帷e w trakcie trwania projektu b璠 zatrudnione w porozumieniu z Forum Osób Niepe軟osprawnych i Chronicznie Chorych w Parytecie.

 

Struktury wspó逍racy z partnerami lokalnymi:

Realizacja projektu odbywa si w 軼is貫j wspó逍racy pomi璠zy WRZOS w Warszawie a zwi您kami regionalnymi.

 

Szczegó這wy harmonogram projektu

 

Spotkanie otwieraj帷e projekt

Miejsce:     Warszawa

Uczestnicy:     20; przedstawiciele zwi您ków regionalnych WRZOS, jak równie dyrektor WRZOS, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Polityki Spo貫cznej, Biura Pe軟omocnika Rz康u ds. Osób Niepe軟osprawnych, dwóch niemieckich ekspertów, t逝macz

Czas trwania:     1 dzie

Cel /temat:     Omówienie gównych za這瞠 projektu oraz ko鎍owe uzgodnienia mi璠zy wszystkimi partnerami (w kwestii ram programowych, organizacyjnych oraz roli partnerów projektu)

 

Spotkanie regionalne (pierwsza runda)

Miejsce:     wielkopolskie
kujawsko - pomorskie
lubelskie
mazowieckie
dolno郵御kie
opolskie
pomorskie
郵御kie

 

Uczestnicy:     25 osób z regionu, koordynator projektu, doradca projektu, przedstawiciele organizacji cz這nkowskich zwi您ków regionalnych, przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Spo貫cznego, przedstawiciele zaprzyja幡ionych socjalnych organizacji pozarz康owych.

Czas trwania:     1 dzie

 

Cel / temat:     Przedstawienie sytuacji grup docelowych w projekcie w poszczególnych województwach, przedstawienie istniej帷ych programów, instrumentów do rozwi您ywania problemów, jak równie potrzeb.

Opracowywanie regularnie ukazuj帷ego si biuletynu informacyjnego o
sytuacji osób niepe軟osprawnych w Polsce (4 numery w trakcie trwania
projektu ) jak równie opracowanie strony internetowej.

 

Spotkanie ewaluacyjne (pierwsza runda)

Miejsce:     Warszawa

Uczestnicy:     10, koordynator projektu, doradca projektu, dyrektor WRZOS, przedstawiciele Ministerstwa Polityki Spo貫cznej, ekspert niemiecki, t逝macz

Czas trwania:     1 dzie

Cel / temat:     Dyskusja o dotychczasowym przebiegu projektu ze szczególnym uwzgl璠nieniem warunków ramowych dla powstania stowarzyszenia ekspertów ds. osób niepe軟osprawnych.


Spotkanie regionalne (druga runda)

Miejsce:     wielkopolskie
kujawsko - pomorskie
lubelskie
mazowieckie
dolno郵御kie
opolskie
pomorskie
郵御kie

Uczestnicy:     25 osób z regionu, koordynator projektu, doradca projektu, przedstawiciele organizacji cz這nkowskich zwi您ków regionalnych, przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Spo貫cznego, przedstawiciele zaprzyja幡ionych socjalnych organizacji pozarz康owych.

Czas trwania:     1 dzie

 

Cel / temat:     Dyskusja na temat zalece i mo磧iwo軼i funkcjonowania zak豉danego stowarzyszenia ekspertów ds. osób niepe軟osprawnych

 

Konferencje regionalne (4 konferencje)

Uczestnicy:     50, koordynator projektu, doradca projektu, Marsza貫k Województwa, przedstawiciel Regionalnego Centrum Polityki Spo貫cznej, przedstawiciel Wojewody, przedstawiciele zaprzyja幡ionych socjalnych organizacji pozarz康owych.

Czas trwania:     1 dzie

Cel / temat:     Rola ogólnopolskiego stowarzyszenia ekspertów ds. osób niepe軟osprawnych w budowie wspó逍racy pomi璠zy administracj publiczn, organizacjami pozarz康owymi z uwzgl璠nieniem korzy軼i osób niepe軟osprawnych i szczególnie poszkodowanych spo貫cznie

 

Spotkanie ewaluacyjne (druga runda ) oraz spotkanie zamykaj帷e projekt.

Miejsce:     Warszawa

Uczestnicy:     10, koordynator projektu, doradca projektu, dyrektor WRZOS, przedstawiciele Ministerstwa Polityki Spo貫cznej, ekspert niemiecki, t逝macz

Czas trwania:     1 dzie

Cel / temat:     Dyskusja na temat przebiegu projektu, ze szczególnym uwzgl璠nieniem wyników konferencji regionalnych, wymian informacji dotycz帷ych wsparcia ogólnopolskiego stowarzyszenia ekspertów wspólnie z administracj samorz康ow i pod wzgl璠em ewentualnej potrzeby wsparcia ze strony Ministerstwa Polityki Spo貫cznej.

 

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu projektu.

Dyskusja na temat przysz造ch projektów wzmacniaj帷ych nowo powsta貫 stowarzyszenie.

Zaplanowanie trwa這軼i projektu

Powsta貫 w ramach projektu ogólnopolskie stowarzyszenie ekspertów ds. osób niepe軟osprawnych w pocz徠kowym okresie utrzymywa si b璠zie gównie z pracy wolontaryjnej. W przysz這軼i stowarzyszenie zatrudni pracowników etatowych ze 鈔odków ró積ych projektów i dotacji regionalnych w豉dz samorz康owych.