Faza rekomendacji zakończona
2014-01-02

Wraz z końcem roku 2013, zakończyła się faza rekomendacji Zadania 2. Jej celem było podsumowanie rezultatów pilotażu, opracowaniu wniosków oraz rekomendacji metodologicznych, organizacyjnych i prawnych w obszarze pomocy i integracji społecznej, z uwzględnieniem zasad funkcjonowania samorządu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

W wyniku realizacji fazy rekomendacji powstał szereg publikacji dotyczących procesu tworzenia, ustalania i wdrażania Standarów Usług i Modeli Instytucji dla każdej kategorii instytucji, zawierające rekomendacje dla części wypracowanych Standardów Usług. Na podstawie rekomendacji przygotowane zostały również propozycje projektów aktów prawnych. Opracowane w ramach fazy rekomendacji publikacje to: 

 

I: KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW

 

Publikacja opracowana została jeszcze w fazie pilotażu Zadania 2. Przedstawia dobre praktyki stosowane przez Instytucje, które podjęły przetestowania rozwiązań standaryzacyjnych osiągając przy tym wysoki poziom ich wdrożenia. Dzięki ich pracy mogliśmy się dowiedzieć, co w testowanych standardach warte jest upowszechniania oraz w jaki sposób można ulepszyć rozwiązania, tak by w jeszcze większym stopniu wyjść naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy pomocy społecznej.

 

Katalog dobrych praktyk opracowany został w celu upowszechniania skutecznych rozwiązań w zakresie wdrożenia standardów, które podczas pilotażu zostały zastosowane przez instytucje. Katalog ma także na celu promocję opracowanych standardów, poprzez ukazanie rezultatów ich stosowania w praktyce.

 

Zaprezentowano w nim dobre praktyki, z zakończonego w listopadzie 2013 roku pilotażu następujących, pierwotnych wersji standardów usług i modeli instytucji:

 

 • Standardy pracy socjalnej:
  • Standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną,
   z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi
   , Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak;
  • Standard pracy socjalnej z osobą starszą, Krzysztof Balon, Joanna Staręga Piasek, Grażyna Rutkiewicz, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony
  • Standard pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy, Anna Kłos, Sławomir Lipke, Tomasz Musielski, Jadwiga Pauli, Maciej Sosnowski;
  • Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller;
  • Standard pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie, Józefa Grodecka, Renata Kałucka, Krzysztof Sarzała, Arkadiusz Żukiewicz;
  • Narzędzia pracy socjalnej, Agnieszka Ignasiak, Elżbieta Olber, Monika Maciejewska – Dłubała, Małgorzata Kubiak – Horniatko; 
 • Standard interwencji kryzysowej, Józefa Grodecka, Renata Kałucka, Krzysztof Sarzała, Arkadiusz Żukiewicz;
 • Standard usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania, Krzysztof Balon, Joanna Staręga Piasek, Grażyna Rutkiewicz, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony;
 • Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,
  z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi
  , Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak;
 • Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie, Karol Jasiak, Ryszard Kamionka, Stanisław Myjak, Adam Roznerski, Aurelia Włoch, Barbara Kowalczyk (red.);
 • Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, Katarzyna Buchajczuk, Alicja Data, Katarzyna Misiuna, Irena Obiegły, Jolanta Sobczak, Barbara Kowalczyk (red.);
 • Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk, Barbara Kowalczyk (red.).

 

II: KATALOG BARIER ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH WPROWADZENIA STANDARDÓW

 

Publikacja opracowana została w fazie rekomendacji. Zawiera wykaz barier administracyjno-prawnych, które wiążą się z wdrożeniem standardów usług i modeli instytucji, wraz ze wskazówkami w zakresie ich przezwyciężania.

Bariery powiązane będą w szczególności z potrzebą uwzględnienia, przy wprowadzeniu standardów i modeli, wymogów wynikających z obowiązującego prawa, a także zwyczajowych zasad funkcjonujących pomiędzy różnymi aktorami samorządu.

 

III: PROJEKTY PRAWNE W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

W ramach fazy rekomendacji powstały również cztery projekty aktów prawnych, w formie projektów rozporządzań Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w zakresie następujących standardów usług oraz modeli instytucji:

 

 • pracy socjalnej z osobą i rodziną;
 • usług opiekuńczych;
 • poradnictwa specjalistycznego;
 • interwencji kryzysowej;

wraz z projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej;

 

 • rekomendacje do zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach w zakresie spraw związanych z modelami realizacji usług o określonym standardzie w gminie, mieście na prawach powiatu i w powiecie (OPS, MOPS/MOPR, PCPR).

 

Projekty aktów prawnych zostały zarekomendowane ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego, do dalszych prac legislacyjnych.

 

IV: SPECJALISTYCZNE PUBLIKACJE Z ZAKRESU STANDARYZACJI USŁUG:
 

 • Standardy usług pomocy społecznej - interwencji kryzysowej; usług opiekuńczych; poradnictwa specjalistycznego, w tym poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych, członków rodzin osób niepełnosprawnych oraz osób wspierających osoby niepełnosprawne. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne.
 • Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne.

 

Publikacje należą do finalnych i najważniejszych produktów w zakresie realizacji Zadania 2 – komplementarnych w stosunku do projektów aktów prawnych. Obie opracowano w fazie rekomendacji. Zawarte w nich zostały rekomendacje metodyczne i organizacyjne, w zakresie tytułowych standardów, które na skutek praktycznej weryfikacji podczas pilotażu, zostały udoskonalone.

 

Publikacje będą upowszechniana wśród profesjonalistów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

 

V: SPECJALISTYCZNE PUBLIKACJE Z ZAKRESU MODELU REALIZACJI USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE:
 

 • Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie. Rekomendacje organizacyjne.
 • Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu. Rekomendacje organizacyjne.
 • Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie. Rekomendacje organizacyjne.

 

Publikacje należą do finalnych i najważniejszych produktów w zakresie realizacji Zadania 2 – komplementarnych w stosunku do projektów aktów prawnych. Wszystkie powstały w wyniku realizacji fazy rekomendacji. Zawierają rekomendacje organizacyjne, w zakresie udoskonalanych po pilotażu: modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie; modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu; modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie.

 

Publikacje będą upowszechniana wśród profesjonalistów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

 

Wszystkie produkty fazy rekomendacji, wraz z katalogiem dobrych praktyk zostały pod koniec roku 2013 przedłożone do akceptacji Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Po uzyskaniu akceptacji, wersje elektroniczne wszystkich produktów umieszczone zostaną na niniejszej stronie internetowej.

 

Za wypracowanie rekomendacji odpowiedzialne były trzy zespoły eksperckie:

 • do spraw zarządzania instytucjami pomocy i integracji społecznej 
 • do spraw administracyjno-prawnych
 • legislacyjny