Standardy Usług i Modele Instytucji

W ramach fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały dziesięć Standardów Usług i cztery Modele Instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

Wyniki ich prac zostały poddane testowaniu przez kilkadziesiąt instytucji pomocy i integracji społecznej oraz partnerstw lokalnych szczebla gminnego, miejskiego i powiatowego, w ramach trwającej osiemnaście miesięcy fazy pilotażowego wdrażania

 

Rozwijając zakładkę Pilotaż Standardów po prawej stronie, znajdziecie Państwo kolejno treść Standardów Usług, Modeli Instytucji oraz Narzędzi pracy socjalnej, które poddane zostały pilotażowemu wdrożeniu. Polecamy również zapoznać się z opracowaniami wprowadzającymi do poszczególny zagadnień - stanowiącymi spójną całość z treścią wszystkich wypracowanych Standardów Pracy Socjalnej. 

 

Po zakończeniu pilotażu, w trakcie trwającej kilka miesięcy fazie rekomendacji, specjaliści z zakresu zarządzania instytucjami pomocy i integracji społecznej, prawa i rozwiązań legislacyjnych opracowali zestawy rekomendacji dla procesu tworzenia, ustalania i wdrażania Standarów Usług i Modeli Instytucji dla każdej kategorii instytucji, zawierające instrukcje dla części wypracowanych Standardów Usług. Na podstawie ich rekomendacji przygotowane zostały również propozycje projektów aktów prawnych.

 

Wszystkie publikacje powstałe w ramach fazy rekomendacji są finalnymi produktami Zadania 2 - ich wersje elektroniczne zamieszczone zostaną w zakładce „Produkty końcowe”, gdzie na potrzeby szkoleń, będą cyklicznie zamieszczane jeszcze przed składem graficznym i korektą edycyjną. Prace nad wydaniem publikacji niebawem się rozpoczną.

 

Zachęcamy do lektury i wdrażania.