O projekcie : Informacja o projekcie
2010-10-19

Celem głównym projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów usług oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym. Jego liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, zaś partnerzy to jedenaście organizacji pozarządowych, działających w polu szeroko rozumianej polityki społecznej. Na stronie projektu www.standardypomocy.pl znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat charakteru wszystkich przewidzianych w projekcie działań.

 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, jest odpowiedzialna za  merytoryczną stronę realizacji Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”; stanowiącego jedno z sześciu zadań przewidzianych w projekcie systemowym.

 

Celem Zadania 2 jest rozwój systemu pomocy i integracji społecznej, poprzez opracowanie i wdrożenie, wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej. Prace nad standaryzacją przebiegać będą równolegle w dwóch obszarach:

  1. Standard Usługi – stworzenie „pakietu usług” systemu pomocy i integracji społecznej, spełniającego funkcje przyporządkowane do danej grupy klientów pomocy społecznej, określającego sposób oddziaływania na klienta, pozwalający mu najpełniej wykonywać role społeczne i zawodowe.
  2. Model Instytucji –  opracowanie modeli sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zadań merytorycznych wykonywanych przez te instytucje): Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, a także Centrach Integracji Społecznej, z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań.

 

Celami szczegółowymi Zadania 2 są:

  1. Wypracowanie ogólnopolskich Standardów Usług i Modeli Instytucji Pomocy i Integracji społecznej (tj. Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Integracji Społecznej).
  2. Pilotażowe wdrożenie do systemu pomocy społecznej Standardów Usług dla określonej grupy klientów oraz Modeli Instytucji (OPS, PCPR, MOPS/MOPR, CIS).
  3. Opracowanie propozycji projektów aktów prawnych w zakresie zmian systemowych w obszarach standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej.
  4. Przeszkolenie w zakresie standaryzacji usług i modeli instytucji, do końca 2013 roku, 3000 osób na terenie całego kraju, odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad instytucjami pomocy i integracji społecznej.
  5. Profesjonalizacja świadczenia usług, zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

Całkowita realizacja Zadania 2 podzielona została na 6 faz wykonawczych, z których każda ma określone ramy czasowe i jest wyodrębniona od pozostałych, poprzez przypisane dla niej zadania i rezultaty końcowe. Za ich spójną realizację pod względem merytorycznym odpowiada Zespół Doradczy.