praca domowa do Solca Zd

praca domowa do Solca Zd

Postprzez mzielony » 26 paź 2010, o 04:57

orzystając z takiej możliwości- zamieszczam pracę którą wspólnie z Grazyną Rutkiewicz przygotowałyśmy na dzisiejsze spotkania. Pozdrawiam z pociągu ( jadę WOŁAMI od wczoraj brrrrr!)
Grażyna Rutkiewicz
Mirosława Zielony
Zespół ekspercki ds. osób starszychZADANIE DOMOWE:
1. Uwagi do elementów standardu usługi
- nie wnoszę uwag do otrzymanej propozycji:
Elementy standardu usługi (na podstawie „Poradnik standaryzacji usług społecznych”, Jerzy Boczoń):
– Preambuła (postanowienia wstępne) - opis sytuacji wybranej kategorii klientów. Opis katalogu potrzeb wybranej grupy klienta. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb klienta. Uzasadnienie merytoryczne potrzeby standaryzacji usługi;
– Podstawy prawne – określenie i interpretacja aktów prawnych warunkujących funkcjonowanie usługi;
– Przedmiot usługi – nazwa adekwatna do treści usługi;
– Misja i cel usługi – określenie misji i celu usługi, w tym, określenie stanu pożądanego realizacji usługi, wyznaczenie i opisanie metod osiągania celu oraz wskaźników jej realizacji;
– Zakres usługi (podmiotowy, rzeczowy, przestrzenny,);
– Specyfikacja usługi - szczegółowe wyliczenie tego, co, ile oraz jakiej jakości dóbr i działań należy dostarczyć przy realizacji danej usługi;
– warunki spełnienia usługi (materialne, duchowe, kwalifikacje pracowników realizujących usługę)
– zasady monitoringu i ewaluacji;
– regulacje nadzwyczajne.

2. Komentarz i pytania do pakietu usług standaryzacji Uwagi do proponowanych standardów usług: praca socjalna z wybraną grupą docelową; poradnictwo specjalistyczne dla wybranej grupy docelowej; standaryzacja pakietu usług (pakiet podstawowy/ rozszerzony);
Standaryzacja pakietu/koszyka usług: - schemat (szkielet) proponowany poniżej jest konkretny i uwzględniający możliwość dowolnego rozszerzenia w nakreślonych ramach. Duża ogólność daje możliwość ujednolicenia prac Zespołów jednocześnie porządkując nasze działania.
Misja i cel
• Wartości i zasady
• Usługi w pakiecie (obowiązkowe i ponadobowiązkowe)
• Sposób budowy pakietu

Standaryzacja usług (2 lub 3). Propozycja usług dla każdego z zespołów:
• Praca socjalna dla grupy docelowej
o Indywidualna praca socjalna (specyficzne obszary diagnozy; działania pracownika socjalnego; sposoby komunikowania; motywowania; towarzyszenia; zakres działań osób i rodzin; budowania indywidualnego pakietu usług; narzędzia i metody); -
o Grupowe formy pracy socjalnej; -
o Sposoby ewaluacji i monitorowania
• Poradnictwo specjalistyczne:
• Dodatkowa usługa (?): -
o OIK/PIK;
o Zespół interdyscyplinarny;
o Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego (niespecjalistyczne);
o Mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków
3. Definicja
3a. Definicja pracy socjalnej
Proponujemy definicję International Federation Workes ( Nowa definicja pracy socjalnej , IFWS, 2000, Tamże, s.359-360)
Praca socjalna „jest profesją wspierającą zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów powstających w relacjach międzyludzkich oraz wzmacnianie ( empowerment) i wyzwalanie ludzi dla wzbogacania ich dobrostanu. Wykorzystując teorie ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna interweniuje w miejscach, gdzie ludzie wchodzą w interakcje ze swoim środowiskiem. Fundamentami dla pracy socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej (…) Praca socjalna występuje przeciw barierom nierówności i niesprawiedliwości, które istnieją w społeczeństwie. Odpowiada zarówno na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne osobiste i społeczne problemy. Praca socjalna wykorzystuje różnorodność doświadczeń, technik i praktyk zgodnych z holistycznym zorientowaniem na osoby oraz ich środowiska. Interwencje w pracy socjalnej obejmują od skoncentrowanych głównie na osobie procesów psychospołecznych, do zaangażowania w politykę społeczną, planowania i rozwoju. Mieści się w Tm poradnictwo, kliniczna praca socjalna, praca grupowa, społeczno-pedagogiczna, pomoc rodzinie i jej terapia, jak również starania zmierzające do tego, aby pomóc ludziom w uzyskaniu usług i dostępu do zasobów społeczności lokalnej. Interwencje obejmują także administrowanie placówkami służb socjalnych, organizowanie społeczności lokalnej i angażowanie w sspołeczne i polityczne działania majace wpływ na politykę społeczną i rozwój gospodarczy. Holistyczne zorientowanie pracy jest uniwersalne, ale priorytety w jej praktyce różnią się w zależności od kraju, czasu, są uzależnione od warunków kulturowych, historycznych i społeczno-ekonomicznych”
Lub:
3a Zapewnienie każdemu warunków do godnego życia i rozwoju na każdym etapie życia poprzez wspieranie wszelkiej aktywności , informowanie o możliwościach wykorzystania własnych i zewnętrznych zasobów oraz zintegrowany, wspierający, sprawnie funkcjonujący SYSTEM pomocy społecznej


3b. Definicja osoby starszej
Określenie „starość” wyraża końcowy okres starzenia się, występujący nieuchronnie po okresie dojrzałości. Jest wiele definicji „starości
B. Siejowa: „ „starość” to „okres stopniowego i nieodwracalnego pogarszania się biologicznych i społecznych funkcji człowieka, narastania upośledzenia sprawności oraz ograniczenia kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym, na co nakłada się szereg czynników środowiskowych i zdrowotnych” „

:P NO I CO ? - DZIAŁA!
DO ZOBACZENIA W SOLCU ! :D
mzielony
 
Posty: 7
Dołączył(a): 24 paź 2010, o 19:53

Powrót do Standard usług pomoc i integracji społecznej dla osób starszychcron