Publikacje : Ekspertyzy Polskie
2012-08-28

Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy

Ekspertyza Dariusza Polakowskiego Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy oraz uwarunkowania współpracy z  pracownikiem socjalnym przedstawia złożoność procesu diagnozowania sytuacji klienta pozostającego bez pracy. Poprzez analizę przyczyn i istoty problemu,  ukazana została wielopoziomowość zjawiska pozostawania bez pracy, potencjalny wpływ otoczenia klienta na jego zachowanie oraz możliwych mechanizmów współpracy w relacji klient-pracownik socjalny. Zachęcamy do zapoznania się z analizami i rekomendacjami autora dostępnymi TUTAJ

 

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce

Ekspertyza Marleny Jasnoch, Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce, ma za zadanie przedstawić obraz  specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Polsce. Na podstawie pogłębionej analizy, autorka opracowała szereg rekomendacji dotyczących kierunków i sposobów rozwoju rodzinnego poradnictwa specjalistycznego w naszym kraju, zaznaczając również dystans występujący między Ośrodkami Pomocy Społecznej w gminach i miastach na prawach powiatu.  Ekspertyza Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce powstała w oparciu o materiały opracowane przez pracowników MOPS w Gdańsku; zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 

Instytucje pomocy społecznej - szanse i kierunki rozwoju

W ekspertyzie „Instytucja pomocy społecznej. Szanse i kierunki rozwoju”, znajdziecie Państwo wnikliwą analizę jakości, skuteczności działań i profesjonalizmu pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu świadczenia pracy socjalnej oraz poziomu kompetencji zawodowych. TUTAJ znajdziecie Państwo tekst ekspertyzy, której autorką jest pani Katarzyna Kadela. Zachęcamy do lektury.

 

Procedura ewaluacyjna, a standardy usług w pomocy społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą dr Katarzyny Ornackiej, Procedura ewaluacyjna a standardy usług w pomocy społecznej: praca socjalna z rodziną dotkniętą zjawiskiem przemocy oraz interwencja kryzysowa w rodzinie dotkniętej zjawiskiem przemocy zawierającej omówienie podstawowych założeń myślenia w kategoriach ewaluacyjnych w kontekście pracy socjalnej i interwencji kryzysowej w rodzinie dotkniętej zjawiskiem przemocy. Wedle wniosku autorki wykorzystanie narzędzi ewaluacji powinno w sposób pozytywny przyczynić się do zmiany sposobu postępowania wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Tekst ekspertyzy dostępny tutaj

 

Partnerstwa w obszarze realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Ekspertyza dr hab. Stanisława Niteckiego, Współpraca międzysektorowa i zlecanie zadań podmiotom niepublicznym: pożytku publicznego i biznesowym (w ramach różnego rodzaju partnerstw) w sferze pomocy społecznej, stanowić może bazę dla rozważań o aspektach prawnych partnerstw publiczno-publicznych i publiczno-niepublicznych w obszarze realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Odwołując się do obowiązującej kodyfikacji, autor buduje obraz stanu faktycznego istniejącego stanu współpracy, dając rekomendację na rzecz jego poprawy. Tekst ekspertyzy do pobrania tutaj

 

Poradnictwo w pracy socjalnej a poradnictwo specjalistyczne

Ekspertyza pani Blanki Długi, Granica między poradnictwem w pracy socjalnej a poradnictwem specjalistycznym. Aspekt prawny i metodyczny, zawiera wprowadzenie do tematyki obecnego stanu pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego oraz obszaru ich realizacji. Następnie podejmuje próbę wyznaczenia granicy między usługą w poradnictwie w pracy socjalnej i poradnictwie specjalistycznym, przedstawiając jednocześnie specyfikę pracy z osobami dotkniętymi chorobą psychiczną. Zakończona została podsumowaniem korzyści i wskazaniem utrudnień wynikających z określania owych granic. Zachęcamy do lektury dostępnej tutaj

 

Przykłady standardów usług opiekuńczych

Ekspertyza Lokalne inicjatywy na rzecz ustalania kryteriów jakości i standaryzacji usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania-przykłady dobrych praktyk autorstwa Barbary Mejsner, na przykładzie opisywanych standardów usług opiekuńczych istniejących w Gdyni, Sopocie i Gdańsku oraz wspólnie prowadzonych przez ośrodki tych miast inicjatyw, przytacza szereg możliwych rozwiązań wypracowania, przyjęcia i implementacji konkretnych zasad świadczenia usług opiekuńczych przez OPS.

Zachęcamy do lektury ekspertyzy znajdującej się tutaj.

 

Standaryzacja usług w CIS

Zachęcamy do lektury ekspertyzy autorstwa Anny Ciepielewskiej z Instytutu Spraw Publicznych PAN: Centrum Integracji Społecznej (CIS) jako podmiot aktywnej polityki społecznej i przedsiębiorstwo społeczne. Case studies. Na przykładzie przytaczanych wyników badań obejmujących trzy jednostki CIS, autorka przedstawia specyfikę warunków danego centrum - jego otoczenie lokalne, czynniki wpływające na stabilny rozwój oraz realizację zadań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej osób z grup wykluczenia społecznego, jak i prowadzenie działań zmierzających do zachowania stabilności finansowej i rozwoju ekonomicznego. Ekspertyza do pobrania TUTAJ.

 

Standaryzacja usług społecznych

Tutaj znajduje się ekspertyza dr hab. Ryszard Szarfenberga dotycząca standaryzacji usług społecznych. Ekspertyza ma na celu ugruntowanie wiedzy czytelnika na temat standaryzacji usług społecznych, w tym usług pomocy i integracji społecznej.

 

Zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej

Tutaj znajduje się ekspertyza: „Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej – case studies”, prof. Jerzy Krzyszkowski. Ekspertyza dotyczy zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem instytucjami pomocy społecznej. Opracowanie przedstawia opis studiów przypadków jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które wprowadziły system zarządzania jakością ISO.

 

Dobre praktyki rozwiązań organizacyjnych

„Indeks dobrych praktyk w zakresie proponowanych standardów usług i towarzyszących im rozwiązań organizacyjnych adresowanych do beneficjentów z grup docelowych” autorstwa Anny Michalskiej do pobrania tutaj. Ekspertyza prezentuje indeks pozycji bibliograficznych z okresu 2000-2009 r., opisujących dobre praktyki w realizacji usług pomocy i integracji społecznej, adresowanych do wybranych grup docelowych. Przedstawiona w tekście literatura, została opatrzona krótkim komentarzem, objaśniającym specyfikę opisywanej praktyki. Opracowanie ma ułatwić Zespołom Eksperckim eksplorację literatury przedmiotu w odniesieniu do wybranej kategorii beneficjentów usług.