DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandr闚 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Wsp馧praca zagraniczna : Nasi Partnerzy
Niemiecki Parytetowy Zwi您ek Socjalny - Zwi您ek Federalny
2009-05-27

Heinrich - Hoffman Str. 3
60528 Frankfurt
Tel.:069/67 06 - 0; Fax.:069/67 06 - 2 04
info@paritaet.org  
www.paritaet.org


 Oranienburger Str. 13 - 14
10178 Berlin
Tel.:030/28 04 67 - 70, Fax.:030/28 04 67 - 79
e-mail: info@paritaet.org , Internet: www.paritaet.org

 


Niemiecki Parytetowy Zwi您ek Socjalny - Zwi您ek Federalny z siedzib w Frankfurcie nad Menem (obecna siedziba w Berlinie) zarejestrowany w rejestrze stowarzysze S康u Okr璕owego w Frankfurcie nad Menem.
Zwi您ek jest najm這dszym z sze軼iu zwi您ków niezale積ej opieki spo貫cznej w Niemczech. Za這穎ny zosta w dniu 7 kwietnia 1924 roku pod nazw Vereinigung der freien privaten gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands - Stowarzysze u篡teczno軼i publicznej wolnych i prywatnych organizacji opieki spo貫cznej w Niemczech. Dopiero w roku 1949 za這穎ny zosta ponownie w Frankfurcie nad Menem jako Niemiecki Parytetowy Zwi您ek Socjalny - Zwi您ek Federalny.

W 1990 po upadku muru berli雟kiego gównym celem Zwi您ku Parytetowego by這 stworzenie wi瞛i partnerskich pomi璠zy socjalnymi organizacjami pozarz康owymi w nowych landach a zachodnio-niemieckimi cz這nkowskimi organizacjami Parytetu. W pa寮zierniku 1990 roku w obszarze dzia豉 socjalnych zosta造 utworzone we wszystkich nowych landach zwi您ki krajowe.

Zwi您ek jest organizacj o charakterze parasolowym, zrzeszaj帷y ponad 9 tysi璚y niezale積ych, samodzielnie dzia豉j帷ych organizacji socjalnych, które 陰cz si w regionalne zwi您ki interesów (stowarzyszenia, fundacje, spó趾i z.o.o. u篡teczno軼i publicznej) dzia豉j帷ych w sferze socjalnej. Obecnie tworzony przez 15 zwi您ków krajowych oraz ok. 150 cz這nkowskich organizacji ponadregionalnych. Organizacje cz這nkowskie Zwi您ku zatrudniaj oko這 300 tysi璚y pracowników etatowych i grupuj oko這 1,5 miliona wolontariuszy.

Organizacje cz這nkowskie PARYTETU to organizacje, które anga簑j si dla dobra ogó逝. To organizacje, które w swoich dzia豉niach nie kieruj si ch璚i zysku, lecz korzy軼i spo貫cze雟twa i zobowi您uj si wszystkie wygospodarowane 鈔odki przeznacza na dzia豉nia statutowe. Wspó逍raca w ramach Zwi您ku nie narusza samodzielno軼i poszczególnych organizacji cz這nkowskich. Ró積orodno嗆 motywacji ich pracy i ró積orodno嗆 ich zada oraz prowadzone przez nie placówki zobowi您uje je do wzajemnego respektowania si, udzielania sobie wsparcia i uzupe軟iania si. Prze鈍i璚aj im has豉: tolerancja, równoprawno嗆, otwarto嗆.

Zwi您ek Federalny jest platform wymiany do鈍iadcze i informacji pomi璠zy organizacjami cz這nkowskimi, oferuje im szerok gam us逝g doradczych i szkoleniowych, reprezentuje ich interesy w stosunku do polityki, administracji i innych grup spo貫cznych i ekonomicznych.
Parytetowy Zwi您ek Socjalny odgrywa istotn rol w kszta速owaniu polityki spo貫cznej, w tym w stosunku do m這dzie篡, rodziny, osób starszych i niepe軟osprawnych na poziomie federalnym, krajowym i komunalnym.

Zwi您ek Parytetowy reprezentuje i wspiera swoje cz這nkowskie organizacje socjalne w wype軟ianiu ich celów merytorycznych oraz w zakresie ich interesów prawnych, spo貫cznych i gospodarczych. Poprzez instytucje zwi您kowe przyczynia si on do utrzymania, wspó逍racy i powo造wania nowych organizacji, placówek pracy socjalnej. Zwi您ek mo瞠 równie przekazywa 鈔odki organizacjom cz這nkowskim na rozwój odpowiednich ofert doradczych. W ramach obowi您uj帷ego prawa podatkowego oraz istniej帷ych mo磧iwo軼i nast瘼uje po鈔ednictwo albo przydzielanie dotacji lub udzielanie po篡czek o korzystnym oprocentowaniu lub nieoprocentowanych.
Przekazuje aktualne informacje do cz這nkowskich organizacji, odpowiednich instytucji specjalistycznych oraz opinii publicznej poprzez publikacje w豉sne lub zlecone.
Zwi您ek udziela pomocy swoim organizacjom cz這nkowskim w nawi您ywaniu i rozwijaniu kontaktów z urz璠ami, instytucjami specjalistycznymi, politykami.
Obok urzeczywistniania funkcji Zwi您ku parasolowego mo瞠 równie bezpo鈔ednio wykonywa zadania po篡tku publicznego i dobroczynne, o ile nie wchodzi w ten sposób w konkurencj ze swoimi organizacjami cz這nkowskimi.

Niemiecki Parytetowy Zwi您ek Socjalny - Zwi您ek Federalny dzia豉 bezinteresownie, celem jego dzia豉nia nie s w pierwszym rz璠zie cele gospodarcze. Pracuje kieruj帷 si chrze軼ija雟kim i humanistycznym poczuciem odpowiedzialno軼i, bez powi您a wyznaniowych i partyjno-politycznych. Zwi您ek realizuje wy陰cznie i bezpo鈔ednio cele socjalne o charakterze po篡tku publicznego lub dobroczynne.
字odki Zwi您ku mog by wykorzystywane wy陰cznie dla realizacji celów statutowych. Nikt nie mo瞠 korzysta z wydatków niezgodnych z celami Zwi您ku lub z nieproporcjonalnie wysokiego wynagrodzenia.

Cele Zwi您ku:

 • merytoryczne, prawne, spo貫czne i gospodarcze zabezpieczenie dzia豉lno軼i cz這nkowskich organizacji;
 • merytoryczne i metodyczne wspieranie oraz rozwój pracy socjalnej;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • animowanie i rozwijanie obywatelskiej aktywno軼i socjalnej;
 • rozwój idei wolontariatu;
 • rozwijanie wiedzy naukowej na rzecz praktyki socjalnej;
 • informowanie i u鈍iadamianie opinii publicznej w kwestiach pracy socjalnej;
 • wspieranie wspó逍racy mi璠zynarodowej w obszarze socjalnym;
 • wspó逍raca z innymi zwi您kami, niezale積ymi organizacjami socjalnymi i administracj publiczn w zakresie polityki spo貫cznej;

OBSZARY PRACY w latach 2001/2002
Obszary pracy Zwi您ku Federalnego:

 • obszar pomocy i opieki dla osób starszych
 • obszar pomocy osobom chronicznie chorym i niepe軟osprawnym
 • obszar psychiatrii/ zdrowia/ rehabilitacji
 • obszar pomocy uzale積ionym/ poszkodowanym spo貫cznie
 • obszar pomocy dla osób wysiedlonych i migrantów
 • obszar pomocy dzieciom i m這dzie篡
 • obszar pracy socjalnej z m這dzie膨 i pracy wolontaryjnej/ s逝瘺y zast瘼czej
 • obszar pomocy dzieciom i rodzinie
 • obszar pracy z kobietami
 • obszar - Europa