Realizacja pilotażu w miesiącach jesiennych
2013-07-02

Faza pilotażowego wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej rozpoczęła się w ubiegłym roku. Dwadzieścia trzy jednostki organizacyjne pomocy społecznej w całej Polsce, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, testują zaproponowane w fazie modelu Zadania 2 – standardy usług pracy socjalnej z rodzinami z dziećmi, rodzinami doświadczającymi przemocy w rodzinie, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością i osobami pozostającymi bez pracy oraz modele realizacji tych usług. Każda z Instytucji otrzymuje profesjonalne wsparcie od doradcy merytorycznego w zakresie wdrażanych standardów, a realizowane w jej strukturach działania pilotażowe podlegają wewnętrznemu oraz zewnętrznemu monitoringowi i ewaluacji.

 

Wizyty studyjne, które organizowane są w ramach fazy pilotażu, służą przede wszystkim wymianie dobrych praktyk i nakreśleniu uczestnikom procesu standaryzacji usług społecznych oraz systemu funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w odwiedzanych krajach partnerskich w Unii Europejskiej. Do tej pory przedstawiciele Instytucji realizujących pilotaż Zadania 2, odwiedzili Wielką Brytanię, Finlandię, Francję i Niemcy w obszarach tematycznych pracy socjalnej z rodzinami z dziećmi, osobami pozostającymi bez pracy i przemocy w rodzinie. W miesiącach jesiennych, czyli od września do listopada 2013 roku, odbędzie się kolejnych pięć wizyt studyjnych – tym razem w zakresie standardów usług pracy socjalnej z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością i osobami pozostającymi bez pracy. Zaproszenia na wizyty kierowane będą tak jak dotychczas, bezpośrednio do Instytucji realizujących pilotaż w danym obszarze tematycznym.

 

Po zakończeniu fazy pilotażu, podsumowaniu wszystkich jej działań, rezultatów i zebraniu kluczowych wniosków od osób bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację, w ramach Zadania 2 rozpoczniemy kolejną fazę – rekomendacji. Będzie to już przedostatnia faza projektu, w której trzy specjalistyczne zespoły opracowywać będą katalog dobrych praktyk i propozycje zmian aktów prawnych. Do jej początków jednak, wszystkie strony pozostają mocno zaangażowane w realizację dotychczasowych działań.

 

Niebawem, w ramach dwóch ogólnopolskich konferencji współorganizowanych ze stowarzyszeniami CENTRUM i FORUM oraz całościowej promocji projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, szczegóły dotyczące codziennych zadań pracowników wynikających z realizacji pilotażu, zostaną szerzej upowszechnione. Więcej informacji wkrótce.